Ordförklaringar:

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

R-RCT i kliniska studier

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) definieras som prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register för sitt genomförande. Register kan till exempel användas för:

  • Screening och rekrytering
  • Att ta fram bakgrundsdata för populationen
  • Insamling av resultatmått och utfall

Med register menas här framför allt kvalitetsregister i vården, men metodiken är även tillämplig för andra system som strukturerat används för dokumentation av patientdata.

Detta kan vi hjälpa dig med

Kliniska Studier Sverige har tillsammans med ledande experter inom området utvecklat nationella rekommendationer i form av dokumentation och tekniskt ramverk. Målet med dessa är att underlätta och stödja arbetet med nya R-RCT studier i de befintliga svenska kvalitetsregistren samt andra lämpliga register och datasamlingar.

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT), på Kliniska Studier Sveriges nationella webbplats

Senast publicerad: