Ordförklaringar:

Forsknings­sjuksköterskans yrkesroll behöver tydliggöras

Beatrice Backman Lönn började fundera på forskningssjuksköterskans roll när hon 2014 fick uppdraget att bygga upp Kliniskt forskningscentrum i Sundsvall. Snart disputerar hon på området.

Beatrice Backman Lönn är legitimerad sjuksköterska och började sin karriär inom infektionsmedicin. Sedan 2013 har hon arbetat inom FoU i Region Västernorrland, och är sedan 2014 studiesamordnare på Kliniskt forskningscentrum i Sundsvall. Då började hon fundera på forskningssjuksköterskans roll, som ansågs vara nödvändig men ändå var så osynlig. Hon upplever att uppmärksamheten och intresset för forskningssjuksköterskans roll vuxit under åren.

– Den kliniska forskningen är viktig för hälso-och sjukvårdens utveckling av nya behandlingar och metoder som gagnar den enskilde patienten. Därför är det viktigt att utforska alla delar av den kliniska forskningen vilket innefattar det multiprofessionella teamet, där sjuksköterskan har en viktig roll, säger Beatrice Backman Lönn, som den 26 maj försvarar sin avhandling Den legitimerade sjuksköterskan som klinisk forskningssjuksköterska.

Syftet med avhandlingen var att utforska yrkesrollen för forskningssjuksköterskor och sjuksköterskors övergång till forskningssjuksköterskor i Sverige.

Stort ansvar

Resultaten visar att forskningssjuksköterskans roll är odefinierad och ofta innebär arbetsuppgifter som en sjuksköterska inte fått utbildning i. Arbetet som forskningssjuksköterska i Sverige kan innefatta allt från att utföra rent praktiska ordinarie sjuksköterskeuppgifter till att delta i hela studieprocessen, utformande av studieprotokoll och sammanställning av resultat. Forskningssjuksköterskans primära fokus är dock att se till att studiedeltagarnas säkerhet och välbefinnande upprätthålls.

– Även för erfarna sjuksköterskor blev det något av en chock att gå in i en roll där det sällan fanns arbets- eller kompetensbeskrivning. Det ställs stora krav på att forskningssjuksköterskan själv tar del av utbildning utifrån de behov de upplever. Det saknades mentorstöd för sjuksköterskor som jobbar på enskilda kliniker där de är ensamma i sin roll och för dem är nätverk med annan forskningsstödjande personal mycket viktigt, berättar Beatrice Backman Lönn.

Utbildning och karriärvägar

En viktig slutsats är att det krävs stöd och en kartläggning av forskningssjuksköterskans roll och kompetens för att underlätta för sjuksköterskor som vill börja arbeta, eller redan arbetar i rollen.

– Att utveckla tydliga kompetens och- karriärvägar för sjuksköterskor som vill bli forskningssjuksköterskor, samt utveckla mentorskap och stöd, kan vara ett sätt att erkänna deras viktiga arbete och därigenom skapa bättre förutsättningar för hög kvalitet i genomförandet av klinisk forskning, säger Beatrice Backman Lönn.

Den odefinierade rollen och avsaknaden av formell titel kan orsaka problem. Avhandlingen visar att forskningssjuksköterskan har ett stort informellt ledarskap, vilket kan orsaka osäkerhet när de hamnar i etiska dilemman. Många hade inledningsvis svårt att kombinera sjuksköterskans roll med forskningssjuksköterskans roll. Resultaten visar att de som arbetat en längre tid som forskningssjuksköterska får en förändrad professionell identitet, med ett ökat ansvar och kompetens, och ett utökat perspektiv på omvårdnad.

– Jag hoppas att avhandlingen bidrar till tydliggörande av forskningssjuksköterskans yrkesroll samt kan bidra till etablering av en formell definition med en tydligare kompetens- och karriärväg för sjuksköterskor. Avhandlingen belyser att det finns förbättringspotential för utbildning, introduktion och bättre stöd i organisationsstrukturer för att underlätta för sjuksköterskor som vill bli forskningssjuksköterskor. Min förhoppning är att resultaten ska användas till att förbättra utbildning och introduktion för forskningssjuksköterskor, och att man formaliserar rollen så att det gagnar den kliniska forskningen, säger Beatrice Backman Lönn.

Beatrice Backman Lönn

Beatrice Backman Lönn

Foto: Carina Vallin

Se disputationen

Den 26 maj försvarar Beatrice Backman Lönn sin avhandling Den legitimerade sjuksköterskan som klinisk forskningssjuksköterska.

Disputationen kan följas via Zoom.

Läs mer på Umeå universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: