Ordförklaringar:

Röster om den regionala satsningen på ATMP

Under ett möte i Lund diskuterade experter ambitionerna Region Skåne har inom ATMP-området.

Region Skånes ambitioner med ATMP

Avancerade terapiläkemedel (ATMP) är en ny typ av behandling som bygger på gen- och cellterapi som ställer nya krav på sjukvården. Region Skåne storsatsar på implementering och utvecklingen av nya ATMP genom skapandet av ett ATMP-centrum med tillhörande GMP-facilitet för tillverkning och beredning. Under ett möte i Lund diskuterade experter ambitionerna Region Skåne har inom området.

Dag Larsson, senior medicinsk rådgivare, Lif

Läkemedelsbranschen ser väldigt positivt på bildandet av ATMP-centrum som sker vid flera av universitetssjukhusen, däribland Region Skåne. Uppbyggnaden av sådan verksamhet möjliggör behandling av patienter men även möjligheten att delta i forskning säger Dag Larsson. Viss konkurrens är nyttig men det kommer att krävas samordning mellan de olika regionerna för att kunna erbjuda en jämlik och effektiv vård. Även förmågan att samarbeta internationellt blir viktigt för diagnoser där behandling inte erbjuds i Sverige.

Egentillverkning av läkemedel, under det så kallade sjukhusundantaget, fyller ett behov för diagnoser där kommersiella läkemedel inte är tillgängliga och ger möjlighet för utveckling av nya ATMP och företag. Dock är det endast genom det regulatoriska godkännandet som risk-nytta effekten utreds och som säkerställer produktkvalitet enligt Dag Larsson.

Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets roll inom ATMP är att stötta hälso-/sjukvården samt industrin med regeltolkning för att främja innovation inom området. För detta finns ett innovationskontor som samlar kompetens, erbjuder struktur och informerar om det regelsystem som gäller säger Björn Eriksson.

Läkemedelsverket har en stark roll inom EMA vilket främjar Sverige på EU nivå. Den nuvarande lagstiftningen för humanläkemedel i EU håller på att revideras och en viktig del kommer att handla om ATMP.

Stephan Mielke, professor hematologi och cellterapi, Karolinska Institutet

Karolinska institutet har lång erfarenhet av cellterapier men även Skåne har stor kunskap om detta och vi kan lära mycket av varandra säger Stephan Mielke. Olika regioner har olika förutsättningar och kunskaper så i stället för att konkurrera bör vi samarbeta.

För att kunna konkurra med större länder som USA och Kina måste Sverige samla kunskapen som finns och jobba komplementärt tillsammans enligt Stephan Mielke.

Lars Hammarström, avdelningschef Hälsa, Vinnova

Vinnova ser stora möjligheter med bildandet av ATMP-centrum enligt Lars Hammarström, samtidigt poängterar han vikten av samarbete då olika aktörer har olika möjligheter. Att det sker en kraftsamling inom regionerna är positivt men regionerna har även ett stort ansvar att samordna denna kraftsamling nationellt. Vinnova vill gynna tillgängligheten av nya innovationer och att jobba för bättre förutsättningar för jämlik implementering nationellt.

Sverige är ett litet land och därför ingen stor marknad men kan fungera bra som en första marknad då vi har en god och öppen dialog mellan olika sektorer och myndigheter, vilket skulle kunna gynna nya små företag att expandera globalt säger Lars Hammarström

Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen

För små och medelstora företag inom ATMP fältet är kompetensbrist ett stort problem och där behöver företagen bli mer attraktiva som arbetsgivare enligt Agneta Edberg.

Stora företag är mer riskmedvetna kring ATMP och kräver längre framskrida projekt innan de är beredda att ta över, vilket kräver stora investeringar för det lilla företaget.

Bildandet av ATMP-centrum ser Agneta Edberg som en stor tillgång för små företag, framför allt genom att erbjuda strukturstöd, men kommer att vara ett ömsesidigt utbyte där regionen får en djupare inblick än man får med stora företag.

Stefan Jovinge, forskningschef Skånes universitetssjukhus

Skapandet av ATMP-centrum i Region Skåne ger möjlighet att ta vara på den akademiska forskningen som bedrivs här och möjliggöra för nya behandlingar och biotechföretag säger Stefan Jovinge. Nuvarande terapier bereds i tillfälliga lokaler men just nu byggs en ny GMP-facilitet som ska stå klar 2024.

I framtiden kommer det att vara viktigt för regioner att ha ATMP kapacitet för att kunna bedriva högspecialiserad vård och där de regioner som saknar samma kapacitet kan fungera som patientnav. Även internationella samarbeten kommer att vara viktiga, både för vård och för forskning.

Jenny Nordborg, Life Science-samordnare

Vikten av precisionsmedicin och ATMP har lyfts under de senaste åren och är nu med på alla strategiska dialoger både på nationell och regional nivå säger Jenny Nordborg. Flera viktiga myndighetsuppdrag har startat som tittar på ersättningsmodeller, implementering och utveckling av de regulatoriska regelverken.

Det kommer att krävas en nationell samordning av de regionala satsningarna och att regionerna krokar arm med varandra. Alla regioner behöver inte kunna göra allting utan det kommer finnas ett behov att fokusera och samarbeta.

Senast publicerad: