Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Ansökan om läkemedels­prövning till CTIS

På denna sida finns instruktioner för ansökan om läkemedelsprövning till CTIS när Region Skåne är sponsororganisation.

Ansök om klinisk prövning i CTIS

Obligatoriska dokument

De obligatoriska dokumenten finns angivna i checklistan Livscykel för klinisk prövning.

Checklista: Livscykel för klinisk prövning i CTIS Pdf, 196 kB.

Mallar för de obligatoriska dokumenten finns på Läkemedelsverkets och Kliniska Studier Sveriges webbplatser.

Saknar du en dokumentmall? Kontakta oss på Forum Söder på studiesupport.sus@skane.se.

Personuppgiftsminimering

Det finns krav på personuppgiftsminimering för till exempel namn, signaturer och kontaktuppgifter i dokumenten. Du kan behöva ladda upp en reviderad version för Publicering samt originalversionen som Ej för publicering i CTIS.

Instruktion för hantering av personuppgifter i CTIS.

Gör så här för att påbörja ansökan

 • Gå till Login till Sponsor workspace i övre högra hörnet i CTIS
 • Logga in med dina användaruppgifter
 • Klicka på EU CT-numret för din prövning och därefter på [ IN ] längst ner på sidan för att påbörja ansökan.

Versionshantering

Alla dokument som laddas upp ska ha versionsnummer och datum i sidhuvudet och sidfoten. Versionsnummer och datum ska inte inkluderas i dokumentets namn.

PDF: Guide för att döpa dokument, Heads of Medicines Agencys webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökningens olika sektioner

I CTIS är ansökan uppdelad i olika sektioner:

Form

 • Faktureringsunderlaget: Ladda upp faktureringsunderlaget. Läkemedelsverket skickar en faktura när ansökan konstaterats valid. Om prövningen är multinationell, kontrollera om faktureringsunderlag även behöver bifogas från övriga deltagande länder.

  Mall för faktureringsunderlag, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 • Följebrevet: Följebrevet ska detaljera de specifika punkter som anges i CTR, annex I, B. cover letter. Det ska till exempel specificeras var referenssäkerhetsinformationen finns och om det är en låginterventionsprövning ska det beskrivas hur prövningen uppfyller kriterierna. Vid behov, be Läkemedelsverket om hjälp med SUSAR-rapportering i Eudravigilansdatabasen samt motivera och be om avgiftsreduktion/befrielse på ansökningsavgiften samt motivera. Använd gärna Kliniska Studier Sveriges mall.

  Mallar framtagna av Kliniska Studier Sverige

 • Compliance with GDPR

 • Category: Val av Category under Deferral publication dates medger möjlighet att senarelägga publiceringen av vissa dokument på den offentliga sidan ett antal år. Definitioner av kategorier:
  Category 1: Prövningar i fas I och tidig fas II
  Category 2: Prövningar i sen fas II och fas III
  Category 3: Prövningar i fas IV

MSC

 • Sjukhusadresser: Deltagande sjukhusadresser hämtas från en bakomliggande databas (OMS-databas). Kontrollera att rätt adressuppgifter används.

  Sjukhusadresser inom Region Skåne

  Notera att sjukhusets adressuppgift måste finnas registrerat i OMS-databasen för prövningsställena för att dessa ska kunna hämtas, det ska finnas Organisation ID och Location ID.

 • Deltagande medlemsländer (MSC) och rapporterande medlemsland (RMS): Registrera deltagande medlemsländer (MSC) och hämta information om prövningsställenas adresser från bakomliggande databaser. Föreslå rapporterande medlemsland (RMS) som kommer att ansvara för handläggningen, det vill säga Sverige.

Part I

Part I överensstämmer till stor del med tidigare ansökan till Läkemedelsverket.

 • Fyll i ansökningsformuläret, obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).
 • Sponsor contact: Legal representative, det vill säga företrädare inom EU, ska bara registreras om sponsorn är lokaliserad utanför EU. För övrigt ska Scientific contact point och Public contact point anges, ofta samma person i icke-kommersiella prövningar.
 • Information om diagnoser och läkemedel/substanser hämtas från bakomliggande databaser. Gör sökning och välj rätt alternativ.
 • När läkemedel/substans har hämtats ska information om dosering med mera registreras. Klicka på läkemedelsraden så öppnas underliggande fält som ska fyllas i.
 • Ladda upp relevanta Om prövningen är multinationell, kontrollera vad som gäller för övriga länder, se Annex II och III i EUs Questions & Answers dokument.

  Questions & Answers, Europeiska unionens webbplats Länk till annan webbplats.

 • Prövningsprotokoll ska vara på engelska och accepteras på svenska om endast prövningsställen i Sverige medverkar.
 • Dokumentet Compliance with GMP behöver laddas upp om relevant för prövningen. Notera att eventuell QP-deklaration ska vara undertecknad.
 • Dokumentet IMPD kan endast laddas upp av produktägaren. Om det inte är applicerbart i prövningen ska detta anges.
 • Beakta krav på personuppgiftsminimering som till exempel namn, signaturer, och kontaktuppgifter i dokument. Läs mer i Instruktion för hantering av personuppgifter i CTIS.

Part II

Part II överensstämmer till stor del med tidigare ansökan till Etikprövningsmyndigheten. Dock ska inte något motsvarande formulär fyllas i i CTIS, istället laddas ifyllda formulär upp.

 • Dokument ska laddas upp per medlemsstat respektive per prövningsställe. Dessa dokument ska vara skrivna på det nationella språket.
 • Suitability of the investigator, som består av:
  • CV som ska innehålla information om GCP-utbildning och/eller erfarenhet av kliniska prövningar
  • Declaration of interest – deklaration av intressekonflikter.
 • Suitability of the facilities – prövningsställets lämplighet. Detta dokument ska för Prövningsställen i Region Skåne undertecknas av behörig person som till exempel verksamhetschef.
 • Dokumentet Financial and other arrangements ska kortfattat beskriva hur prövningen finansieras, arvode till prövningsställe och försökspersoner samt att avtal ska slutas mellan prövningsställe och sponsor.
 • Beakta krav på personuppgiftsminimering som till exempel namn, signaturer, och kontaktuppgifter i dokument. Läs mer i Instruktion för hantering av personuppgifter i CTIS.

Börja samla in dokument som CV, prövarens lämplighet och prövningsställets lämplighet från de olika prövningsställena i god tid!

Gör så här

Gå till Create, submit and withdraw a clinical trial (Module 10) under Sponsor workspace I CTIS.

Tips

Det finns fyra funktioner i övre listen till höger.

Check: Kontrollera att information eller dokument är kompletta. Rödmarkerade fält visar var komplettering krävs. För att upptäcka felet kan det vara nödvändigt att klicka på hänglåset vid varje avsnitt för att se formuläret i sin helhet.

Save: Spara registrerad data. Spara ofta eftersom detta inte sker automatiskt.

Cancel: Ta bort ansökan, kan bara göras i draft mode.

Submit: Skicka ansökan för granskning av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten när den är komplett ifylld med alla nödvändiga dokument.

Specifikt om biobanksansökan vid prövningar

Om den kliniska prövningen innefattar insamling av humanbiologiska prov ska sponsor skicka in en biobanksansökan till kliniskaprovningar@biobanksverige.se parallellt med ansökan i CTIS.

Under granskning av del II i ansökan kommer Regionalt Biobankscentrum (RBC) lämna ett yttrande till Etikprövningsmyndigheten avseende Information till försöksperson och samtyckeblankett. Behov av komplettering i biobanksansökan kan därmed åtgärdas under tillståndsprövningen.

Biobanksansökan kan beviljas först efter att den kliniska prövningen har beviljats regulatoriskt tillstånd i CTIS. Biobanksavtalet träder i kraft efter att ansökan och eventuella bilagor godkänts samt undertecknats av behörig företrädare för sjukvårdshuvudmannens biobank och/eller chef för Regionalt Biobankscentrum. Biobank Sverige har mer information om detta på sin webbplats.

Information om kliniska prövningar, Biobank Sverige Länk till annan webbplats.

Specifikt om multi­nationella prövningar

Part I

Om prövningen är multinationell kommer dokumentationen i Part I vara densamma för alla länder med undantag av synopsis, som ska vara översatt till alla deltagande länders språk.

Part II

I Part II ska alla dokument som laddas upp för Sverige vara på svenska. Kontrollera vad som gäller för övriga länder i Annex II och III i EUs Questions & Answers-dokument.

Questions & Answers-dokument, EUs webbplats Länk till annan webbplats.

Olika nationella versioner

Om prövningen har mer än en giltig version av till exempel prövningsprotokoll eller produktresumé/IB, det vill säga att det nationellt finns olika versioner, så måste först versionerna harmoniseras och sammanföras till en version. Innan det går att göra en överföring av prövningen till CTIS måste de slutgiltiga versionerna godkännas enligt varje lands krav. Clinical Trial Facilitation Group har tagit fram en guide för detta.

Guide för multinationella kliniska prövningar med olika protokollversioner godkända i olika medlemsstater, Heads of Medicines Agencies webbplats Länk till annan webbplats.

Besked om godkänd ansökan – till­stånd

När ansökan har granskats regulatoriskt av Läkemdelsverket och Etikprövningsmyndigheten meddelas beslutet i CTIS under Notices & Alerts. Det finns tre möjliga beslut:

 • Tillstånd beviljas
 • Tillstånd med vissa villkor
 • Avslag

Under granskningsperioden kan sponsorn få frågor - RFI (Request For Information). Mer information om det finns under rubriken Hantera och svara på RFI (request for information).

Först kontrolleras om ansökan är komplett, det vill säga valid. Eventuell komplettering ska göras inom 10 dagar. Efter valideringen startar granskningen och frågor ska besvaras inom 12 dagar. Om prövningen är multinationell kan man via översikten på sidan Evaluation se vilka länder som har godkänt ansökan.

Notera att det inte kommer aviseringar via e-post, utan all kommunikation sker via CTIS.

Översikt av process ansökan i CTIS.

Uppdateringar under prövningens gång

Uppdatering av prövningens status ska göras när det är aktuellt. Notera att vissa uppdateringar är obligatoriska och de finns angivna i checklistan Livscykel för klinisk prövning i CTIS.

Checklista: Pdf, 196 kB.Livscykel för klinisk prövning i CTIS Pdf, 196 kB.

Prövningsstart och rekryteringsstart

Uppdatering av prövningens status ska göras när prövningen startat samt när rekryterings­perioden startar (obligatoriska).

 • Klicka på fliken Notifications längst upp på Sponsorsidan och kryssa i aktuellt land, ange därefter:
  • Start Trial, fyll i datum när rekryteringen startade, till exempel första initieringsmötet i det gällande landet.
  • Start Recruitment, fyll i datum för första inkluderade försökspersonen i det gällande landet.

Träningsmaterial från European Medicines Agency (EMA)

På EMAs webbplats för CTIS finns Manage a clinical trial through CTIS (Module 05) under Sponsor workspace på EMAs webbplats för Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme

Video: How to manage a CT in the CTIS (Sponsors) – Trial and recruitment periods notifications, Youtube Länk till annan webbplats.

Årlig Säkerhetsrapport / Annual Safety Report (ASR)

Årlig säkerhetsrapport ska skickas in årligen, med start ett år efter tillstånd beviljats. Den som ska ladda upp och skicka in årliga säkerhetsrapporter ska tilldelas rollen ASR Submitter i CTIS. Som administratör för en prövning kan man tilldela sig själv denna roll genom att klicka på Assign new role under fliken User administration. Man kan också kontakta oss på Forum Söder på studiesupport.sus@skane.se för att få hjälp.

 1. Öppna the Annual Safety Reporting form och gå till underfliken Annual safety reporting
 2. Klicka på knappen +New ASR i Sponsors workspace
 3. Fyll i informationen för de fyra stegen:

Sponsor information

 • Clinical trial details
 • ASR reporting period details
 • Ladda upp det årliga säkerhetsrapportdokumentet som en pdf-fil under Supporting documents.

Tänk på detta

 • Årlig säkerhetsrapport bör endast innehålla helt anonym information. Då studieID/kod är pseudonymiserad information bör denna därför uteslutas i Annual Safety Report. Läs mer i Instruktion för hantering av personuppgifter i CTIS.
 • ASR-formuläret i CTIS måste fyllas i och skickas på samma gång. Därför måste rapporten ha förberetts och sparat som pdf. Det måste också finnas tillgång till relevant information om:
  • Prövningsprodukten till exempel produktresumén
  • Information om händelser som inträffat
  • SAR-linelisting
  • Rapporteringsperiod

Mall för Årlig säkerhetsrapport

Årlig säkerhetsrapport ska följa ICH:s riktlinjer för Development Safety Update Report (DSUR). För Icke-kommersiella sponsorer och där innehavaren av marknadsföringstillståndet för prövningsläkemedlet finns i något av EU/EES-länderna och där SmPCn används som referens säkerhetsinformation (RSI) kan en förenklad mall för annual safety report (ASR) användas.

Simplified template of Annual Safety Report, Health Medicines Agencys webbplats Länk till annan webbplats.

Träningsmaterial från European Medicines Agency (EMA)

Gå till How to create and submit an annual safety report and respond to related requests for information (Module 18) under Sponsor workspace på EMAs webbplats för Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme.

Video: How to create, cancel or clear, and submit an annual safety report (YouTube) Länk till annan webbplats.

Rekryteringsavslut

Det är obligatoriskt att uppdatera prövningens status när rekryteringsperioden avslutas.

 1. Klicka på fliken Notifications längst upp på Sponsors workspace och kryssa i aktuellt land
 2. Ange End recruitment, fyll i datum när rekryteringsperioden avslutades i det gällande landet

Väsentlig ändringsansökan (om aktuellt)

Efter ett beviljat tillstånd för en klinisk läkemedelsprövning kan sponsorn göra ändringar av prövningen. Rör det sig om väsentliga ändringar i prövningsprotokollet eller i någon annan dokumentation som ligger till grund för tillståndet krävs både en ändringsansökan och ett tillstånd.

CTR reglerar även vad som gäller för icke-väsentliga ändringar. En ändring av en prövning betraktas som väsentlig om den sannolikt kommer att ha en betydande inverkan på försökspersonernas säkerhet eller rättigheter eller på tillförlitligheten och robustheten hos de data som genereras vid den kliniska prövningen. Det är sponsors ansvar att, med hjälp av dessa kriterier, bedöma om en ändring är väsentlig eller ej.

 1. Starta en ansökan om väsentlig ändring på sidan Clinical Trial uppe i vänstra hörnet.
 2. Gå till undersidan Summary och välj +CREATE i det övre högra hörnet.
 3. Välj vilken typ av ändring det är:
  • Single trial substantial modification: för att uppdatera information för endast en prövning
  • Multi trial substantial modification: för att uppdatera information för flera prövningar som har samma prövningsläkemedel (IMP) och samma sponsor.

En ansökan om väsentlig ändring kan inte skickas in samtidigt som någon annan pågående ansökan på samma kliniska prövning pågår, vare sig det är en utredning av en första ansökan, en begäran om att lägga till en berörda medlemsstat (MSC) eller en ansökan om en annan väsentlig ändring.

Träningsmaterial från European Medicines Agency (EMA)

Gå till Create, submit and withdraw a clinical trial (Module 10) under Sponsor workspace på EMAs webplats för Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme.

Video: How to submit a substantial modification in the CTIS sponsor workspace (YouTube) Länk till annan webbplats.

I CTIS olika sektioner


Form
I följebrev och ändringsdokument ska ändringen/tillägget detaljerat beskrivas. Använd Forum Söders mallar för det.

Mallar framtagna av Forum Söder

Besked om godkänd ändring - tillstånd

När ändringsansökan har validerats och granskats regulatoriskt av Läkemedelsverket och/eller Etikprövningsmyndigheten meddelas detta under Notices & Alerts i CTIS. Antingen beviljas tillstånd, tillstånd med vissa villkor eller avslag.

Under granskningsperioden kan sponsorn få frågor, en så kallad RFI (Request For Information), som ska besvaras inom 12 dagar. Detta beskrivs närmare under rubriken Hantera och svara på RFI (request for information).

Om prövningen är multinationell kan man via översikten på sidan Evaluation se vilka länder som har godkänt ändringsansökan.

Notera att det inte kommer aviseringar via e-post, utan all kommunikation sker via CTIS.

SUSAR (om aktuellt)

Misstänkt oförutsedd allvarlig händelse (suspected unexpected serious adverse reaction, SUSAR) skickas inte in via CTIS utan ska anmälas via EudraVigilance-databasen (EV CTM). För detta krävs en speciell access. För icke-kommersiella Sponsorer kan Läkemedelsverket ta emot SUSAR-rapporter och rapportera dem vidare till EudraVigilance-databasen. Detta måste i så fall ha beskrivits i följebrevet till Läkemedelsverket vid ansökan.

Säkerhetsrapportering enligt förordning 536/2014, Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Övriga notifieringar (om aktuellt)

Uppdatering av prövningen ska göras löpande i det fall något av nedan inträffar.

 • Serious breach (allvarlig avvikelse): en signifikant avvikelse från det godkända protokollet eller från Prövningsregelverk som sannolikt påverkar försökspersonernas säkerhet, rättigheter och/eller tillförlitlighet och robusthet av data.
 • Urgent safety measure (brådskande säkerhetsåtgärd): om en oförutsedd händelse sannolikt kommer att påverka nytta/riskförhållandet allvarligt ska sponsorn och prövaren vidta lämpliga brådskande säkerhetsåtgärder för att skydda försökspersonerna.
 • Unexpected event (oväntad händelse)

European Medicines Agency har tagit fram en guide för detta.

PDF: Guideline on reporting serious breaches, European Medicines Agency Länk till annan webbplats.

Träningsmaterial från European Medicines Agency (EMA)

Gå till Create, submit and withdraw a clinical trial (Module 10) under Sponsor workspace på EMAs webbplats för Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme.

Video: How to manage a CT in the CTIS (Sponsors) – Other notifications (YouTube) Länk till annan webbplats.

Icke-väsentliga ändringar (om aktuellt)

Icke-väsentliga ändringar (non-substantial modifications, NSM) kräver ingen ansökan till myndigheterna. Dock ska informationen i CTIS uppdateras med ändringar som inte är väsentliga men som är relevanta för myndigheternas tillsyn av prövningen. Ett exempel på sådan ändring är kontaktuppgifter till sponsor.

Efter prövningens avslut

När prövningen avslutas är det obligatoriskt att göra en uppdatering av prövningens status. Det beskrivs i checklistan Livscykel för klinisk prövning i CTIS Pdf, 196 kB.. Träningsmaterial finns under rubriken Uppdateringar under prövningens gång högre upp på sidan.

 1. Klicka på fliken Notifications längst upp på Sponsorsidan och kryssa i aktuellt land
 2. Ange End of trial, fyll i datum för sista besöket för den sista försökspersonen i det gällande landet, eller en senare tidpunkt enligt definitionen i protokollet.

Inom ett år efter prövningens avslut ska en sammanfattning av resultat, Summary of Results, publiceras. Detta sker genom uppladdning av sammanfattningen i CTIS.

 1. I Sponsors workspace, i underfliken Trial Results laddas följande rapporter upp:

Träningsmaterial från European Medicines Agency (EMA)

Gå till Clinical Study Reports submission (Module 13) under Sponsor workspace på EMAs webbplats för Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme.

Hantera och svara på RFI (request for information)

Under handläggning av en prövningsansökan, väsentlig ändring eller en årlig säkerhetsrapport kan frågor inkomma från Läkemedelsverket. Dessa kan ses i Sponsors workspace i fliken Notices & Alerts.

 1. Klicka på fliken RFI i Sponsors workspace, eller gå in via Notices & Alerts.
 2. RFI:n finns under avsnittet Evaluation. Överst på RFI-sidan finns en summerande del. Nedanför följer de enskilda synpunkterna som ska besvaras var för sig i respektive avsnitt.
 3. Genom att klicka på hänglåslåsknappen för ett visst avsnitt visas de synpunkter som myndigheterna har bifogat till RFI:n. Efter att ändringar är gjorda som svar till RFI:n, ska ett dokument som beskriver ändringarna (Changes to the application) laddas upp i den summerande delen via Add document under avsnittet Evaluation.
 4. Knappen Svara/Submit response aktiveras först när ändringarna har blivit sparade.
 5. Om det finns frågor/RFI:s från olika länder svaras dessa på i separata versioner av Svara/Submit respons för varje land.

Alla RFI måste besvaras. De ska besvaras inom angiven tidsram och kan bara besvaras en gång. Det kommer inga aviseringar eller påminnelser via e-post, utan all kommunikation till och från myndigheten sker via CTIS.

Besvara RFI - specifik synpunkt

 1. Klicka på hänglåslåsknappen och skriv in svarstext i fältet Response.
 2. Klicka på Save response för att svaret ska sparas.
 3. Via Add document kan dokument som beskriver svaret mer detaljerat läggas till vid behov. Notera: detta är inte en uppdatering av prövningsdokumentationen.
 4. Lås upp varje sektion när frågan/RFI:n är besvarad.

Besvara RFI – uppdatering av prövningsdokument:

Om RFI:n kräver uppdatering av enskilda prövningsdokument, måste man (i tillägg till att svara på RFI:n enligt ovan) även ladda upp nya versioner av dokumenten i Part I och/eller Part II.

 1. Klicka på hänglåslåsknappen för den summerande delen.
 2. Klicka på Change application för att öppna ansökningsformulär och prövningsdokumentation för aktuell del av ansökan.
 3. Om ett befintligt dokument behöver ändras görs det via funktionen Update vid sidan av ikonen för dokumentet. En ny version av dokumentet laddas då upp. Dokumentet behåller samma titel som tidigare, nytt versionsnummer och datum anges vid uppladdningen.
 4. Om ett nytt dokument behöver läggas till görs det via Add document. Ett tidigare felaktigt dokument kan tas bort via funktionen Borttagning vid sidan av ikonen för dokumentet.
  1. Notera att vanligen ska både en version med tracked changes och en ren version av det nya dokumentet ska laddas upp.
 5. Lås upp varje sektion när frågan/RFI:n är besvarad.

Träningsmaterial från European Medicines Agency (EMA)

Gå till Respond to requests for information received during evaluation of a clinical trial application (Module 11) under Sponsor workspace på EMAs webbplats för Clinical Trials Information System (CTIS): online modular training programme.

Video: How to access and view an RFI in CTIS / How to change a Clinical Trial Application as part of an RFI response / How to respond to RFI considerations and submit an RFI response (YouTube) Länk till annan webbplats.

Stöddokument

Forum Söder har tagit fram en checklista som stöd till dig som hanterar en klinisk prövning i CTIS. Checklistan beskriver en klinisk prövnings livscykel i CTIS.

Livscykel för klinisk prövning i CTIS - checklista Pdf, 196 kB.

Senast publicerad: