Ordförklaringar:

Tydligt uppdrag, öronmärkta resurser och minskad administration krävs för ökat antal kliniska prövningar i Region Skåne

Ett tydligt uppdrag från hälso- och sjukvårdens ledning, öronmärkta resurser och en minskad administrativ börda från företagen. Det krävs för att öka antalet kliniska prövningar i Region Skåne anger erfarna prövare i en enkätundersökning som Forum Söder har genomfört.

Förbättrade förutsättningar för kliniska prövningar

För att identifiera lämpliga insatser som skulle öka antalet kliniska prövningar har Kliniska Studier Sverige - Forum Söder gjort en enkätundersökning kring hinder och incitament för genomförande av kliniska prövningar Pdf, 361 kB.. Enkäten besvarades av erfarna prövare inom 16 olika verksamhetsområden i Region Skåne. Sammanställningen av enkätundersökningen visar att för att öka antalet kliniska prövningar krävs:

 • Ett tydligt uppdrag från hälso- och sjukvårdens ledning
 • Öronmärkta resurser (rätt kompetenser och avsatt tid för arbetet)
 • Ökad tillgänglighet till forskningsstöd för kliniska prövningar
 • Förenklade processer och protokoll från företagen

Forum Söder utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag för att förenkla genomförandet av kliniska studier i Södra sjukvårds­regionen. Enligt Ann Tronde, nodföreståndare för Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, känner man igen behovsbilden.

- De behov som man uppger i enkätundersökningen är samma som de vi fångar upp genom vår forskningsstödjande verksamhet. Detta är de områden som man behöver arbeta aktivt med för att öka antalet kliniska prövningar inom regionen, säger Ann Tronde, nodföreståndare Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Stabilt antal kliniska prövningar i Region Skåne

Regeringens utredning Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar aktualiserade frågan om antalet kliniska prövningar i Sverige minskar eller inte. Vetenskapsrådets statistiksammanställning visar på ett stabilt antal kliniska prövningar i Sverige de senaste tio åren. Det stämmer överens med Region Skånes statistik som visar ett stabilt antal kliniska prövningar under perioden 2014–2022. Ambitionen hos Region Skåne är högre än en stabil trend. I strategin för forskning och innovation i hälso-och sjukvården lyfts behovet av att stärka förutsättningarna för företagsinitierade kliniska prövningar fram.

Fler studieförfrågningar är inte lösningen

Endast en femtedel av respondenterna angav att fler studieförfrågningar skulle öka antalet kliniska prövningar som genomförs inom regionen. Ett ökat antal studieförfrågningar ser inte heller Kliniska Studier Sverige som en lösning.

- Hälso- och sjukvården mottar betydligt fler förfrågningar om kliniska prövningar från näringslivet än vad som finns kapacitet att genomföra. Kliniska Studier Sverige anser därför att det som behövs är ett tydligt uppdrag från regeringen till hälso- och sjukvården gällande genomförande av kliniska prövningar. Man behöver också tilldela öronmärkta medel till regionerna för att säkerställa tillgång till nödvändiga resurser, kompetens och vårdplatser för att förbättra genomförandekapaciteten, säger Ann Tronde.

Ann Tronde, nodföreståndare Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

Ann Tronde, nodföreståndare Kliniska Studier Sverige - Forum Söder.

Akademisk forskning är ryggraden för kliniska studier

Det är i de starka akademiska forskningsmiljöerna som det genomförs flest kliniska prövningar. I enkätundersökningen bekräftas att den akademiska forskningen är ryggraden för kliniska studier. 61 procent av prövarna svarade att man började som prövare som en följd av egen akademisk forskning och 35 procent svarade att rollen som prövare bidrar till den egna akademiska forskningen.

Identifierade incitament och hinder

Det är viktigt att identifiera incitamenten som gör att man blir prövare och att minska de hinder som finns. Respondenterna i enkätundersökningen anger att de starkaste incitamenten för att bedriva kliniska prövningar är:

 • Kunna erbjuda patienter tidig tillgång till nya läkemedel och behandlingar
 • Möjligheten till kompetensutveckling
 • Bidra till verksamhetens kunskap och utveckling

Om enkätundersökningen

Enkätundersökningen Hinder och incitament förgenomförande av företagsinitierade kliniska prövningar skickades till prövare som deltagit i kliniska prövningar där avtal tecknats mellan Region Skåne och industrin de senaste tre åren.

 • Enkäten skickades till 120 prövare inom Region Skåne
 • 57 personer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 48 procent
 • 51 procent av respondenterna har varit prövare i över tio år
 • Majoriteten av respondenterna är prövare vid Skånes universitetssjukhus

Senast publicerad: