Ordförklaringar:

Dialogmöte om kliniska prövningar lägger grund för ökat antal prövningar i Skåne

Gemensamma krafttag mellan hälso- och sjukvård, akademi och läkemedels­företag ska öka antalet kliniska prövningar i Skåne. Framsteg och identifierade hinder i detta arbete diskuterades på ett välbesökt möte i Medicon Village i Lund, arrangerat av Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Lif och Skånes forsknings- och innovationsråd.

Stort engagemang för kliniska prövningar i Skåne

Det fjärde mötet på temat hur antalet kliniska prövningar kan öka i Skåne var välbesökt. Matilda Almgren, nationell samordnare Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, presenterade resultat från en enkätundersökning som Forum Söder genomfört där man frågat aktiva prövare i Region Skåne kring hinder och incitament för genomförande av kliniska prövningar.

- Engagemanget för frågan är stort i Skåne. Det visade sig genom mycket dialog mellan deltagare, arrangörer och presentatörer. Det är viktigt att ha den här dialogen mellan alla berörda aktörer så att man tillsammans förstår problembilden och utifrån den kan undersöka vägar framåt, säger Matilda Almgren, nationell samordnare Kliniska Studier Sverige - Forum Söder.

Matilda Almgren, nationell samordnare

Matilda Almgren, nationell samordnare Kliniska Studier Sverige - Forum Söder.

Kliniska prövningar måste integreras i hälso- och sjukvården

Enkätundersökningen visade att det krävs ett tydligt uppdrag från hälso- och sjukvårdens ledning, öronmärkta resurser (rätt kompetenser och avsatt tid för arbetet) och en minskad administrativ börda från företagen. Detta upprepades av både prövare och verksamhetschefer som var på plats.

- Det vi hör i enkäten är verkligheten som återspeglas, konstaterar Tobias Cronberg, verksamhetschef VO neurologi rehabiliteringsmedicin minnessjukdomar geriatrik på Skånes universitetssjukhus.

I ett panelsamtal mellan verksamhetschefer på Skånes universitetssjukhus pekade man också på att rollen som prövare inte är meriterande.

- Det [att genomföra kliniska prövningar, reds. anm.] är inget som vi mäts på. Det akademiska meritvärdet är lika med noll. Ibland blir man till och med ifrågasatt för att man gör det, säger Tobias Cronberg.

När prövare från Region Skåne presenterade tryckte man på det stora värdet i att mindre forskningsenheter kan samverka med större för mer effektiv användning av resurser. Man lyfte även att kliniska prövningar är komplexa och kräver kontakt med många olika parter för att kunna genomföras. Man önskar sig ett tydligt uppdrag för kliniska prövningar med integrering i klinik samt en minskad administrativ börda.

Panelsamtal mellan verksamhetschefer på Skånes universitetssjukhus om deras syn på kliniska prövningar. Från vänster: Tobias Cronberg, verksamhetschef, VO neurologi rehabiliteringsmedicin minnessjukdomar geriatrik, Patrik Tydén, Tf verksamhetschef, VO hjärt- och lungmedicin samt Silke Engelholm, verksamhetschef, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Sofia Gerward, moderator och ordförande Firs.

Panelsamtal mellan verksamhetschefer på Skånes universitetssjukhus och deras syn på kliniska prövningar. Från vänster: Tobias Cronberg, verksamhetschef, VO neurologi rehabiliteringsmedicin minnessjukdomar geriatrik, Patrik Tydén, Tf verksamhetschef, VO hjärt- och lungmedicin samt Silke Engelholm, verksamhetschef, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik. Sofia Gerward, moderator och ordförande Firs.

Utbildning i forskningskoordinering ger viktig resursförstärkning

På dialogmötet uppmärksammades den nystartade kursen Forskningskoordinering inom klinisk forskning och läkemedelsprövning vid Lunds universitet. Kursen har genomförts för första gången under hösten. Kursinnehållet har Lunds universitet tagit fram tillsammans med Region Skåne och Forum Söder. Studenterna ska efter genomgången kurs, som del i ett team, kunna projektleda kliniska studier och kliniska läkemedelsprövningar. Söktrycket var högt till de 25 platserna på kursen. I en kursutvärdering har 90 procent av studenterna angett att kursen motsvarar förväntningarna. 82 procent har angett att föreläsningarna varit utmärkta.

- Kursen i forskningskoordinering är ett sätt att öka hälso- och sjukvårdens genomförande­kapacitet av kliniska prövningar. Fler personer kommer kunna vara med och genomföra kliniska prövningar. Dessa personer kommer avlasta prövare och forskningspersonal i moment som inte kräver legitimationsyrken, säger Ann Tronde, nodföreståndare Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Danska framgångar att lära av

Marianne Pilgaard från Trial Nation, Danmarks nationella partnerskap för företagsinitierade kliniska prövningar, presenterade den danska modellen för kliniska prövningar. Även om hälso- och sjukvårdssystem skiljer sig markant åt i Sverige och Danmark förmedlades viktiga lärdomar; nya patienter tillfrågas rutinmässigt om de är intresserade av att delta i en klinisk studie. Både Marianne och andra talare kopplade de danska framgångarna med kliniska prövningar till det tydliga nationella ledarskapet och samordningen i Danmark.

Senast publicerad: