Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Information till COVERS studiedeltagare

Uppdatering till dig som är studiedeltagare i forskningsprojektet COVERS.

Uppdatering till dig som är studie­deltagare i COVERS

Det är med stor entusiasm och tacksamhet vi riktar oss till dig i detta nyhetsbrev. Ditt bidrag har varit ovärderligt för framstegen i vår forskning och vi är glada att kunna dela några av de spännande resultaten som ditt engagemang har möjliggjort.

Med din hjälp har vi samlat in prover och data av stort värde. Tillsammans har vi över tid samlat in fler än 10 000 unika prov. Från dessa har vi gjort mer än 87 000 mätningar av antikroppsnivåer. Därutöver finns mängder av värdefull information i HOPE-appen.

Detta visar på det stora engagemang som finns för forskning och våra studiedeltagares vilja att bidra för ökad kunskap som kommer hälso- och sjukvården till godo.

Exklusiv försmak av resultat från vår forskning

Vi vill gärna ge dig, som deltagare i COVERS, en liten exklusiv försmak av en del av resultaten från den forskning som du bidragit till. I studien är vi inte begränsade till att endast analysera antikroppar mot hela spike-proteinet av covid-19, vilket de flesta laboratorier gör. I våra analyser kan vi även skilja mellan de olika varianterna av viruset; den ursprungliga Wuhan-varianten, alfa, delta, omikron och flera andra som aldrig fick stor spridning i Sverige.

Spike-proteinet

Spike-proteinet är det protein som sitter på virusets yta och som viruset använder för att ta sig in i kroppens celler. Det är också spike-proteinet som tillgängliga covid-vacciner riktar in sig mot.

Därför mäter vi antikroppar mot N-antigenet

Dessutom mäter vi samtidigt antikroppar mot N-antigenet, en del av viruset som inte finns med i vaccinet. Genom att mäta antikroppar mot detta protein kan vi avgöra om du har haft en covid-19-infektion och hur denna har påverkat de antikroppar som genererats av vaccinet.

Analysresultat från COVERS-deltagarnas prover

Nedan finns två figurer som båda visar hur antikroppsnivåerna varierar över tid för Wuhan (den spike-variant som vaccinet är baserat på), omikron samt för N-antigenet. I figur A visas alla tre i samma graf medan i figur B syns de var och en för sig. Varje punkt i figuren är ett lämnat blodprov från en studiedeltagare och antikroppsnivåerna (y-axeln) visas på en logaritmerad skala, vilket är brukligt vid antikroppsanalyser.

Det går tydligt att utläsa att många smittades med covid-19 under december 2021 och januari 2022 för antikroppar mot N-antigen stiger brant under denna tid. Samtidigt finns nästan lika höga nivåer kvar i januari 2023 vilket säger oss att spridningen av covid-19 fortsatt varit hög. Detta kan vi sluta oss till eftersom antikroppar mot N-antigen är ganska kortlivade.

Figur A

Figur A visar antikroppsnivåerna över tid för Wuhan (den spike-variant som vaccinet är
baserat på), omikron samt för N-antigenet i samma graf.

 

Figur A visar antikroppsnivåerna över tid för Wuhan (den spike-variant som vaccinet är baserat på), omikron samt för N-antigenet i samma graf.

Figur B

Figuren visar antikroppsnivåerna
över tid för Wuhan (den spike-variant som vaccinet är baserat på), omikron samt
för N-antigenet i separata grafer.

Figur B visar antikroppsnivåerna över tid för Wuhan (den spike-variant som vaccinet är baserat på), omikron samt för N-antigenet i separata grafer.

Spike-proteinet

För spike-proteinet syns hur antikroppsnivåerna ökar brant från början av 2021 till sommaren 2021 när vaccinationen inleddes. Vi ser också en kraftig ökning av antikroppsnivåer mot spike-proteinet under vintern 2021/2022 när ytterligare doser gavs men då även många av er drabbades av covid-19. Det visas också att antikroppsnivåerna i januari 2023 inte var lika höga som under föregående vinter.

Nya prover viktigt underlag

Proverna för tvåårsuppföljningen, som är insamlade i vår och som en del av er kan lämna nu under sommaren är ett mycket viktigt tillskott. De låter oss bedöma hur väl skyddad befolkningen är inför kommande vinter samt ge oss viktig information om hur länge antikroppsskyddet kvarstår. Vi kommer också få en bild av hur mycket covid-19 som fortfarande cirkulerar i samhället och hur många av er som har haft covid-19 utan att ha märkt det. Kombinationen av våra mätningar med det ni fyller i HOPE-appen är ett nödvändigt underlag för dessa beräkningar.

Stort lokalt och nationellt intresse för studien

COVERS-studien har vunnit uppmärksamhet både på lokal och nationell nivå. Vi har presenterat resultaten på flera konferenser och bland annat även för politiker i Region Skåne. Det är glädjande att se att vårt arbete attraherar intresse från olika sektorer. Just nu förbereder vi flera publikationer för internationella vetenskapliga tidskrifter för att dela våra resultat med det globala forskningssamhället.

Återigen vill vi framföra vårt uppriktiga tack för ditt bidrag till denna studie. Din tid och ansträngning har hjälpt oss att ta ett steg närmare att förstå och bekämpa COVID-19.

En riktigt skön sommar önskar vi dig från alla oss i COVERS-projektet!

Senast publicerad: