Ordförklaringar:

Forskningsstöd

Inom Forum Stockholm - Gotland finns det en hel del olika tjänster som stöttar dig som forskare såväl vid uppstart som under och efter studiens avslut.

Du kan även hitta länkar till centrala stöddukument från Kliniska studier Sverige.

Avtal och budget

Vid genomförandet av kliniska studier är avtalsprocessen en central fråga och viktig för att tydliggöra vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har. Avtalsprocessen kan vara komplicerad, särskilt då flera parter är inblandade och om parterna är från olika länder. De regulatoriska kraven är höga, liksom kraven på en snabb avtalsprocess och medvetenhet vad gäller kostnadseffektivitet och kostnadstäckning.

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri. Långsiktigt är förhoppningen att stödet ska underlätta och främja möjligheten att genomföra studier och således öka antalet kliniska studier som genomförs i Sverige.

Beräkning av studiebudget

Kliniska Studier Sverige ger stöd vid kostnadsberäkningar och har tagit fram mallar och verktyg som kan användas för att underlätta beräkningar inför uppstart av studier.

Avtalsgranskning

Kliniska Studier Sverige har tagit fram användbara verktyg och processer för att underlätta avtalsprocessen vid kliniska studier och kan även hjälpa till med granskningen.

Läs mer om avtalsprocessen.

Regional Läkemedelsförsäkring

VAD SKA VI HA HÄR?

EU projekt

Karolinska sjukhusets EU-kontor stöttar samtliga projekt inom Region Stockholm som ersätts via EU-finaniserade medel.

Vit pil

Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodik

VAD SKA VI HA FÖR TEXT?

Läs mer om tjänsten. Länk till annan webbplats.

Mallar och stöddokument

Spegling av central sida istället?

Regulatoriskt stöd och monitorering

Karolinska Trial Alliance (KTA)

Karolinska Trial Alliance är en specialiserad, regulatorisk enhet som tillhandahåller tjänster och kurser inom kliniska studier. KTA är en del av Karolinska Universitetssjukhuset med uppdraget att stödja både akademi och industri inom Region Stockholm-Gotland.

KTA erbjuder regulatoriskt stöd, monitorering, rådgivning och projektledning genom hela forskningsprocessen.

Läs mer på KTAs webbplats Länk till annan webbplats.

Databaser över kliniska studier

Karolinskas Databas för Kliniska studier Länk till annan webbplats.

Här registreras alla kliniska studier där Karolinska Universitetssjukhuset står som forskningshuvudman i etikprövningsansökan. Databasen syfte är att ge en samlad bild över alla planerade, pågående och avslutade studier samtidigt som det administrativa arbetet för enskilda studier förenklas. Databasen ska också öka transparensen för kliniska studier gentemot patienter och allmänhet.

Senast publicerad: