Ordförklaringar:

Familjens funktion har betydelse för intensivvårds­­patienter

Familjens funktion kan ha betydelse för en person som vårdas på intensivvårdsklinik. Mona Ahlberg disputerade nyligen med en studie som handlar om familjens funktion och stöd vid intensivvård.

Mona Ahlberg försvarar sin avhandling vid Linköpings universitet, Campus US den 16 december 2022.

Mona Ahlberg arbetar som forskningssjuksköterska vid Kliniska forskningsenheten (KFÖ) på Forum Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping.

Som doktorand har hon studerat familjefunktionen hos familjer med en familjemedlem som har vårdats på intensivvårdsavdelning. Deltagarna var vuxna intensivvårdspatienter från sju intensivvårdskliniker och deras familjer.

Stödsamtal som intervention

I sina studier har Mona Ahlberg också haft avsikten att beskriva och utvärdera hur en intervention kan påverka familjen och enskilda familjemedlemmar där en familjemedlem fick intensivvård.

Interventionerna handlar i det här fallet om olika typer av stödsamtal.

En av studierna jämförde familjefunktion, hopp om framtiden och känsla av sammanhang bland deltagarna i två interventionsgrupper: Hälsostödjande familjesamtal och stödgruppssamtal.

Familjefunktion och hopp om framtiden var högre i gruppen som deltog i hälsostödjande familjesamtalen, medan meningsfullhet och vitalitet var högre bland deltagarna i stödgruppsamtalet.

Nya arbetssätt

Mona Ahlberg drar slutsatsen att nya arbetssätt kan stärkas i omvårdnaden av patienter och deras anhöriga, genom att utforska hur familjens funktion påverkar den enskilda familjemedlemmen.

Ahlberg konstaterar också att det är viktigt att yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård tidigt i vården av en intensivvårdspatient också informerar familjen, som kommer att kunna hjälpa patienten att anpassa sig till förändringar.

Påverka

Att låta familjemedlemmarna samtala om situationen i familjesamtal eller stödgruppssamtal kan påverka familjens funktion i det här sammanhanget.

I dessa studier användes både kvalitativa och kvantitativa metoder samt mixad metod.

Mona Ahlbergs avhandling:
“Being cared for in an Intensive Care Unit – family functioning and support” Länk till annan webbplats.. (DiVA)

DOI: 10.3384/9789179294359

Disputationen skedde vid Linköpings universitet den 16 december,
Opponent var Åsa Engström, Luleå tekniska universitet.

Senast publicerad: