Ordförklaringar:

Forum Sydost stöttar forskning i primärvården

Katarina Hedin, forskare inom primärvården, med fokus på resistens mot antibiotika som enligt WHO är ett av de största hoten mot folkhälsan. Forskningen handlar bland annat om olika perspektiv på infektioner.

Många svenskar kommer varje år till sin vårdcentral med halsfluss. I många fall läker halsflussen ut av sig själv men i vissa fall ordineras penicillin V för att behandla infektionen. I nuläget rekommenderas antibiotikabehandling till de med besvärande symtom samt förekomst av bakterien grupp A streptokocker.

Katarina Hedin är specialist i allmänmedicin och jobbar som forskningsledare och handledare inom Region Jönköpings län samt är adjungerad professor i allmänmedicin vid Linköpings Universitet. Hon är sedan många år involverad såväl lokalt som nationellt i Stramas arbete med rationell antibiotikaanvändning.

Vad är egentligen den bästa behandlingen för att korta sjukdomstiden och minska intensiteten i sjukdomen när halsflussen orsakas av andra bakterier? Det frågar sig Katarina Hedin. Just nu pågår forskningsstudien SANT på flera vårdcentraler runt om i landet. Genom att lotta patienter till behandling med penicillin eller ingen antibiotikabehandling, hoppas man kunna få svar på om halsfluss som orsakas av andra bakterier än grupp A streptokocker, har nytta av behandling med antibiotika. Resultatet är viktig för att kunna skapa riktlinjer för primärvårdens behandling av halsflusspatienter. Studien omfattar 390 försökspersoner på 8 vårdcentraler från Malmö i söder till Gällivare i norr.

Katarina Hedin, specialist i allmänmedicin i Region Jönköpings län

Katarina Hedin, specialist i allmänmedicin i Region Jönköpings län. Foto: Mattias Pettersson.

Planering och koordinering

I ett sådant här projekt är det svårt att hantera planering och koordinering på egen hand och Katarina Hedin har därför anlitat Forum Sydost för hjälp och stöd.

- Det är väldigt värdefullt att få hjälp när man gör en studie som involverar läkemedel, eftersom studien måste följa olika lagar och regler. Att en utomstående part ger vägledning i hur man kan lösa olika svårigheter och problem, samt kontrollera att lagarna följs är väldigt viktigt, säger Katarina Hedin, specialist i allmänmedicin i Region Jönköpings län.

Emma Bergström från Futurum i Jönköping har en viktig roll i projektet:

- Mitt arbete som projektkoordinator innebär bland annat att jag är tillgänglig för prövare och forskningsstödjande personal om de har frågor eller vill diskutera eventuella svårigheter med studien. Jag förser bland annat prövningsställena med studiematerial och samlar in signaturer på monitoreringsrapporter samt ser till att dessa delas med berörda parter. Jag samlar även in statistik över inkluderade forskningspersoner och deltar på möten med olika arbetsgrupper samt vid uppstart av ett nytt prövningsställe för att hjälpa prövningsstället att komma igång.

Samverkansmonitorering

Eftersom studien är en läkemedelsprövning finns krav på att studieprocesser och data kvalitetsgranskas av en monitor. Inom Kliniska Studier Sverige samarbetar vi nationellt för att underlätta monitorering av studier som utförs på många olika orter i landet. Lotta Lindh-Åstrand på Forum Östergötland är koordinerande monitor och har i SANT-studien bistått Katarina i planeringen av monitoreringsuppdraget. Hon har bland annat tagit fram förslag på monitoreringsplan, gjort kostnadsberäkning för uppdraget och hjälpt till att anlita lokala monitorer från andra noder inom Kliniska Studier Sverige.

Samverkansmonitorering är fördelaktigt i studier med många site utspridda över stora delar av Sverige. Genom att anlita lokala monitorer blir resorna kortare och monitorerna har god kännedom om lokala rutiner som gäller i respektive sjukvårdsregion.

- Som koordinerande monitor samordnar jag den monitorering som utförs av lokala monitorer. Det innebär bl.a. att jag ansvarar för det första monitoreringsbesöket då vi verifierar att prövningsstället har resurser, kompetens och material på plats för att starta studien samt att de fått utbildning i studiespecifika processer. Vanligen deltar jag via videolänk medan den lokala monitorn finns på plats på prövningsstället. De lokala monitorerna granskar data och studiens genomförande enligt vad som beskrivits i monitoreringsplanen. De beskriver sedan sina fynd i en rapport som jag granskar och om det uppstår frågor så kan de kontakta mig. Jag har också regelbunden kontakt med Katarina och Emma för att diskutera och enas om lämpliga åtgärder om det uppstår problem eller om lokala monitorer identifierat fynd och avvikelser, säger Lotta Lindh-Åstrand

Tidigare har klinisk forskning mest bedrivits på de stora sjukhusen men Åsa Rydmark Kersley från Forum Östergötland, som är samordnare för ett forskningsnätverk för primärvården, betonar vikten av primärvårdsforskning.

- Det är väldigt viktigt att stimulera forskning inom primärvården eftersom vårt samhälle går alltmer mot långtidsbehandling av kroniska sjukdomar där primärvården är navet. Det kan kännas svårt att våga ta steget ut och ge sig in i forskningsvärlden utan tidigare erfarenhet. Regelverket kring forskning upplevs av många som komplicerat. Då är det bra att veta att det finns hjälp att få från Kliniska Studier Sverige.

Forskningsstöd och rådgivning från Forum Sydost

Forum Sydost utvecklar och erbjuder stöd till dig som genomför kliniska studier i hälso-och sjukvården

Få forskningsstöd av oss

Senast publicerad: