Ordförklaringar:

Grattis Shariel Sayardoust - Årets FORSS-projekt utsett

Shariel Sayardoust står bakom studien som är utvald till årets FORSS-projekt: The effectiveness of adjunctive therapy of Emdogain Flapless in non-surgical periodontal treatment.

Shariel Sayardoust är specialisttandläkare i parodontologi och adjungerad universitetslektor på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet, och arbetar på Centrum för oral rehabilitering, Linköping, Folktandvården Region Östergötland.

Shariel Sayardoust

Foto: Pernilla Andersson

Parodontit/tandlossningssjukdom är en folksjukdom

Cirka 40 procent av Sveriges befolkning lider av måttlig parodontit och 10 procent av en grav parodontit som orsakar mycket lidande och tandförlust samt drabbar patienternas livskvalitet. WHO klassar parodontit som den sjätte vanligaste kroniska sjukdomen. Behandling av parodontit kan delas in i två faser. Fas ett, en icke-kirurgisk inledande behandling och det som inte läker ut måste opereras i fas två. I studien testas en tilläggsbehandling med ett protein (emalj matrix derivat (EMD), Emdogain) som stimulerar läkning och vävnadsregeneration.

Studiens syfte är att utvärdera tilläggsbehandling med Emdogain®/EMD i samband med den icke-kirurgiska delen av behandlingen ger större utläkning av sjukdom, samt att studera andra kliniska aspekter som att:

  • ge tilläggsbehandling med EMD för en möjlig ökad läkning jämfört med konventionell icke-kirurgisk behandling.
  • reducera andelen tänder i behov av kirurgisk intervention efter initial behandling

Forum Sydost har varit ett stöd i genomförandet

Forum Sydost har varit ett stöd i arbetet i form av hjälp med ansökan och anmälan till Läkemedelsverket, med kunskap om lagar och förordningar:

– Jag har även fått en fantastisk hjälp med eCRF-uppbyggandet i REDCap, med utbildning av forskningsdeltagare, ISO-kurs och annan nyttig information och monitorering. Så en stor del av planeringen har gjorts med god och ovärderlig hjälp från Forum Sydost, säger Shariel Sayardoust.

Angeläget och patientnära projekt

Den kliniska betydelsen av studien har potential att påverka tandvårdspatienter, tandvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsystem på flera sätt, bland annat genom att påvisa att användningen av Emalj Matrix Derivat (EMD) som en tilläggsbehandling i samband med icke-kirurgisk behandling av parodontala fickor kan leda till minskning av fickdjupet (utläkning). Det innebär att patienter med tandlossning kan förvänta sig mer effektiva och framförallt mindre smärtsamma behandlingar. Minskat behov av kirurgi kan minska postoperativa besvär och förbättra den övergripande upplevelsen av tandvård.

Genom att erbjuda patienter mindre invasiva behandlingsalternativ som ger goda resultat kan tandläkare förbättra patienternas upplevelse och tillfredsställelse. Nöjda patienter är mer benägna att följa sina behandlingsplaner och söka regelbunden vård, vilket i sin tur kan leda till förbättrad tandhälsa på sikt.

Implementeringen av EMD som en behandlingsmetod kan minska kostnaderna inom tandvården och det bredare hälso- och sjukvårdssystemet. Mindre behov av kirurgi och kortare återhämtningsperioder kan minska vårdkostnaderna och belastningen på vårdresurserna. Då EMD-behandlingen inte kräver lika omfattande kirurgiska ingrepp kan den potentiellt göras tillgänglig för fler patienter. Det kan vara särskilt viktigt för patienter som tidigare har varit tveksamma att söka vård på grund av rädsla för kirurgi eller postoperativa besvär.

– Sammanfattningsvis har studien en direkt klinisk betydelse genom att erbjuda en mindre smärtsam och mer effektiv behandlingsmetod för tandlossningssjukdomar. Detta kan förbättra tandvårdens kvalitet och effektivitet samtidigt som det gynnar patienter och samhällsekonomi. Studien utgör ett värdefullt steg mot att förbättra tandhälsan och patientvården inom sjukvårdsregionen, berättar Shariel Sayardoust.

FORSS motivering

Tandlossning (parodontit) är en vanlig inflammatorisk sjukdom som kan leda till tandförlust och en försämrad livskvalitet för de drabbade. I denna randomiserade kontrollerade multicenter studie undersöks om tillägg av ett protein (Emalj Matrix Derivat) till mekanisk infektionsbehandling av paraodontala fickor har positiva effekter på kliniska utfall och livskvalitet jämfört med enbart den etablerade mekaniska infektionsbehandlingen. Studien har en potential att förbättra tandhälsan, minska behov av kirurgi och ge värdefulla kunskaper i behandlingen av tandlossning. Projektet är angeläget, patientnära och resultat av en nära samverkan mellan två regioner i *FORSS-området.

* Region Jönköpings län och Region Östergötland

Senast publicerad: