Ordförklaringar:

Linköpings SCAPIS-projekt fick flest ja

Det var en utmaning att förankra idén om SCAPIS-projektet i hela organisationen vid både Linköpings universitet och Region Östergötland. I juni 2018 tas dock de sista studiedeltagarna emot – och antalet personer som tackat ja till deltagande i Linköpings kommun har varit högst i landet. Lokalt forskningsansvarige Carl Johan Östgren menar till och med att liv har räddats, och att fler än vad som var möjligt ville vara med.

Idén om det världsunika, gigantiska forskningsprojektet SCAPIS – Swedish CArdioPulmonary bioImage Study – kom 2007, men i Linköping började man med den aktiva planeringen 2013, efter det nationella projektets första pilotstudie året dessförinnan.

– Eftersom vi då inte hade någon egen klinisk prövningsenhet var vi lite sämre rustade än andra universitetssjukhus, säger Carl Johan Östgren, som därför menar att Linköping fick starta från ”scratch” med att inreda en ny avdelning.

Projektledare Elisabeth Logander från Region Östergötland hade en stor samordnande roll och hittade som ansvarig för personalrekrytering god hjälp på flera håll.

– Irene Rydberg var till stor hjälp med lokalfrågorna, menar Carl Johan Östgren, och lyfter Linköpings universitets fastighetskoordinator som arbetar inom Campus US och i nära kontakt med fastighetsägaren Region Östergötland vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vi har haft tur med bra medarbetare på alla nivåer.

Från den grupp som träffades regelbundet innan studiestart nämner Carl Johan Östgren utöver studieläkare Eva Swahn också Jan Engvall, adjungerad professor inom kardiovaskulär medicin och Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap samt föreståndare för CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering) vid Linköpings universitet.

Förberedelse blev framgång

Hur skulle organisationen se ut? Det var en av frågorna som högsta leden tampades med innan acceptans för projektets genomförande kunde infinna sig. Linköping förberedde sig noggrant – något som Carl Johan Östgren tror varit en framgångsfaktor.

– Det fanns länge en osäkerhet och oro kring finansieringen. Ingen ville riskera att överstiga budgeten, säger han.

Oron över ekonomin kändes speciellt av på lokal nivå, men från Hjärt-Lungfonden (huvudfinansiär för det nationella SCAPIS) och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kom ett externt anslag på totalt 60 miljoner kronor till SCAPIS Linköping. Därutöver fick det lokala projektet viss medfinansiering av Region Östergötland och Linköpings universitet.

– High risk, high gain, säger Carl Johan Östgren. Vi fick skaffa en egen datortomograf som vi nu ska sälja tillbaka till regionen.

Högst studiedeltagande i landet

SCAPIS Linköping tog emot sina första studiedeltagare den 1 oktober 2015. Carl Johan Östgren berömmer erfarna studieläkaren Eva Swahn, som han tycker har gett studiedeltagarna ett särskilt professionellt och rutinerat bemötande. När personer fått tråkiga besked har hon sett till att de fått rätt behandling utan onödigt långa remissvägar.

– Nationellt har i snitt 50 procent av de tillfrågade tackat ja till deltagande i SCAPIS, men i Linköping är siffran 58 procent, högst i landet, säger Carl Johan Östgren.

Brevet med erbjudandet om studiedeltagande skickades till ungefär 10 000 av Linköpings kommuns 24 500 slumpvis utvalda invånare mellan 50–64 år. Carl Johan Östgren menar att reaktionerna varit uteslutande positiva.

– Deltagarna har bara varit tacksamma. Ingen har varit missnöjd, utan de har tyckt att det varit meningsfullt och roligt att vara med. Folk har till och med frågat om det finns någon reservlista och sagt ”ta med mig, jag har jättemånga intressanta sjukdomar”, men så funkar ju inte urvalet som gått via Folkbokföringsregistret.

Syftet med SCAPIS har varken varit att behandla sjukdomar eller rädda liv på kort sikt, även om så också blivit fallet under studiens gång. Carl Johan Östgren uppskattar att livshotande tillstånd som kunnat behandlas upptäckts hos åtminstone en handfull personer i Linköping.

– Några fall har uppmärksammats i tv och tidningar, säger han.

Unika tilläggsundersökningar

”Scapisterna”, som blivit ett namn för studiedeltagarna i SCAPIS, har alla fått bland annat en grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol. Datan bidrar till möjligheten att i framtiden kunna förebygga, upptäcka och behandla hjärtkärlsjukdom och KOL. Carl Johan Östgren framhåller också de lokala tilläggsundersökningarna som gjorts.

– Tilläggsanalyserna är så unika att vi kommer utmärka oss med bara dem, säger han, och menar att det varit ett öppet ansökningsförfarande som legat till grund för de undersökningar som blivit av.

SCAPIS Mikro är namnet på en av SCAPIS Linköpings tilläggsundersökningar. Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet har i samarbete med Perimed AB utvecklat ett nytt biooptiskt system, EPOS – Enhanced Perfusion and Oxygen Saturation system. Den avancerade ljustekniken mäter på ett unikt sätt hudens mikrocirkulation, vilket ger möjligheten att på ett helt nytt sätt studera relationen mellan nedsatt mikrocirkulation och hjärtkärlsjukdom samt diabetes.

Som andra tilläggsundersökningar har dessutom pulsvågshastighet mätts för att undersöka kärlstelhet, ultraljudsundersökningar har gjorts på hjärta och graden av kortisol har mätts på avklippt hår för att studera långtidsstress i relation till såväl arbetslivs- och livsstilsförhållanden som biologiska hjärtkärlriskfaktorer.

Studiedeltagarna har även fått göra hemblodtrycksmätningar, en metod som visat sig ge mer tillförlitliga värden än de höga siffror som uppvisas på mottagningar i närvaro av en person med vit rock, något som brukar kallas ”vitrockhypertoni”. Särskilt kvinnor har visat sig uppvisa högre blodtryck på mottagningar än i hemmiljö och mätningarna från denna tilläggsundersökning ger SCAPIS Linköping ett av världens största material på hemblodtrycksmätningar.

– Vi har velat utnyttja SCAPIS fulla potential, säger Carl Johan Östgren som tycker att genomförandefasen gått väldigt bra.

Isbrytare för teknikutveckling

Nästa fas kommer att gå ut på att förvalta och tillgängliggöra den data som samlats in. Visionen har varit, och är, att bygga en infrastruktur och en databas som blir lättillgänglig och enkel att använda för forskare.

Kommer SCAPIS att ge några ringar på vattnet?

– Det är jag säker på, för så har det redan blivit. I Linköping blev till exempel SCAPIS en isbrytare som tvingade fram teknikutveckling som varit upphandlad men inte driftsatt tidigare. Nu kunde den inte vänta mer.

Carl Johan Östgren syftar bland annat på Biobanksfacilitetens robotiserade provhantering med tillhörande säker spårning i ett så kallat LIMS-system. Föreståndare Lena Thunell är nämligen ytterligare en av de medarbetare som SCAPIS Linköping haft nytta av. I en mejlkommentar skriver hon att SCAPIS varit ”en mycket viktig pionjärstudie vid uppstarten av s.k. sjukvårdsintegrerad biobankning i Linköping”.

– Vi är snart uppe i 5058 scapister, säger Carl Johan Östgren när vi träffas på hans kontor i slutet av maj 2018. Ja, det blev några fler än de 5000 vi ursprungligen skulle ha tagit.

– Den 1 juni går den sista scapisten in i studien i Linköping, den 12 juni firas projektet med en fest och den 1 juli stängs mottagningen. Men SCAPIS kommer säkert fortsätta att leverera långt efter att flera av oss gått i pension.

Carl Johan Östgren

Carl Johan Östgren, lokalt forskningsansvarig.

Samverkan i sydost

SCAPIS Linköping är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland. Det finns en lång historia av samverkan och samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland, särskilt inom hälso- och sjukvården. Denna samverkan utvecklas också delvis inom ramen för Kliniska Studier Sverige, där Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner samarbetar och där Forum Sydost är Sydöstra sjukvårdsregionens nod. Forum Sydost består av Forskningsenheten i Landstinget i Kalmar län, Futurum i Region Jönköpings län och Forum Östergötland vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Forum Sydost arbetar med regional samordning och bidrar till nationell samverkan, allt för att underlätta genomförandet av kliniska studier.

Mer om Forum Sydost

Senast publicerad: