Ordförklaringar:

Vi bygger forskningsinfrastruktur för framtiden

Emma Larsson på Gothia Forum i Göteborg har jobbat med forskningsprojektet SCAPIS i snart fem år. Hon ansvarar för att samordna arbetet mellan de sex deltagande orterna vilket innebär att hon stöttar och koordinerar de lokala projektledarna ute i landet. I Göteborg genomfördes piloten av SCAPIS 2012 och under hösten 2018 genomförs de sista undersökningarna i den storskaliga studien.

Emma beskriver SCAPIS som en häftig fabrik där man varje dag och på varje deltagande klinik, under tre år tar emot tio deltagare som går igenom en mängd undersökningar.

– Det är att roligt jobba med ett så otroligt stort och unikt forskningsprojekt som får så mycket uppmärksamhet. Det är också väldigt stimulerande att samarbeta med så många olika typer av människor, så väl forskare som den vårdpersonal som träffar deltagarna, de gör verkligen ett fantastiskt jobb.

Ingen given mall att följa

SCAPIS genomförs av sex olika universitet på sex olika kliniker vilket innebär att det är många aktörer inblandade.

– Det har varit en utmaning att inte ha en given mall att följa för hur man genomför en sådan här studie, vi har behövt hitta nya vägar. Det fanns exempelvis inte biobanker uppbyggda på alla orter och ingen har tidigare samlat in ett så stort bildmaterial.

Forskningsinfrastruktur för framtiden

– Jag har fått upp ögonen för forskningsinfrastruktur, hur viktigt det är både lokalt och nationellt. När det saknas en gemensam IT-infrastruktur är det inte enkelt att skicka data över landstingsgränserna. Förhoppningsvis har SCAPIS skapat ringar på vattnet. Exempelvis har Göteborgs universitet inrättat nya tjänster som kan vara till nytta för andra forskare med nya projekt framöver. Det här tycker jag är det stora arvet utöver forskningen.

Emma berättar att hon gärna jobbar vidare med utmaningen kring infrastruktur.

– Jag skulle vilja arbeta lokalt men arbetet måste gå hand i hand med ett nationellt arbete, det har vi lärt oss i SCAPIS-projektet. Vi har knutit starka band med resten av Sverige så det finns mycket att bygga vidare på. Jag lockas mycket av Sahlgrenska Life (se faktaruta nedan), att knyta ihop sjukvården och akademin på ett ännu tydligare sätt.

Flera år av bildanalyser

De bilder som togs vid undersökningarna har granskats en första gång av läkare på respektive klinik. För att få mer samstämmig och kvalitetssäkrad data med fler parametrar kommer nya analyser genomföras.

– Det kan handla om att titta vidare på alla som haft plack i kärlen, vilket innebär ca 15 000 av deltagarna, så det blir ett stort arbete. Vi har därför anställt en person på Gothia Forum som skall samordna detta. Vi tror att det kommer ta två till tre år att analysera bildmaterialet.

Världens mest omfångsrika informationsbank

Det har aldrig tidigare lagrats så stor mängd data, bilder och provresultat i en informationsbank i Sverige. När studien är avslutad blir informationsbanken den mest omfångsrika inom området i världen.

– Det finns ett otroligt stort material och man kan forska hur mycket som helst. Styrgruppen och forskarna som har varit inblandade håller nu på att identifiera de viktigaste frågeställningarna att besvara utifrån materialet.

Från piloten har ett antal resultat publicerats bland annat om effekter av stillasittande och skillnader i hälsa kopplat till socioekonomi. Nu pågår ett arbete med resultat från ett större material (cirka 15 000 deltagare) som kommer att publiceras under det närmsta året. När hela materialet finns på plats, om drygt ett år, kommer databasen tillgängliggöras för alla forskare.

SCAPIS för bättre hälsa och livsstil

SCAPIS skall hjälpa till att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Forskarna vill också få kunskap om hur vården ska kunna gå från generell behandling till skräddarsydd och individanpassad behandling.

– Jag tror att vården kommer bli bättre på att identifiera vilka personer som tidigare behöver förebyggande åtgärder för att undvika sjukdom. Sjukvården kommer troligen i stort arbeta mer och mer preventivt med förebyggande livsstilsförändringar.

SCAPIS närmar sig slutfasen, i Umeå genomförs de sista undersökningarna under hösten.

– Jag tror vi kommer höra väldigt mycket om SCAPIS framöver. Jag tycker det är roligt att till exempel en person som prins Daniel (hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse) är väldigt engagerad i SCAPIS. Han vill ta vara på kunskapen för att redan i unga år ge kunskap om hälsa och livsstil. Det kan ge stor effekt tror jag.

Emma Larsson

Emma Larsson, Gothia Forum

Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är ett projekt som skall möjliggöra samverkan mellan forskare och företag och bidra till att nya lösningar kan implementeras i vården och komma patienter och medborgare till nytta.

I projektet ingår fyra byggnader på totalt cirka 115 000 kvadratmeter för life science, högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

Projektet utvecklas av Västfastigheter tillsammans med Vitartes, Akademiska Hus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad.

Samverkan i väst

Gothia Forum fungerar som en mötesplats och resurs för forskare så väl som små och stora företag inom Life Science-sektorn och erbjuder en infrastruktur för att förbättra samarbetet mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri.

Som regional nod för västra sjukvårdsregionen ansvarar Gothia Forum för regional samordning i Västra Götaland och norra delen av Region Halland och fungerar som kontaktpunkt och stöd för aktörer i regionen samt föreslår och driver nationella utvecklingssatsningar inom ramen för Kliniska Studier Sverige.

I Göteborg genomfördes piloten och den storskaliga studien SCAPIS av Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Gothia Forum i en projektledande roll.

Senast publicerad: