Ordförklaringar:

Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen - främjar nya lösningar för framtidens vård

Genom att kombinera förnyelsebara biomaterial från skogen tillsammans med 3D-printingteknologin testas nu framtidens patientspecifika sårförband. Det är bara ett av flera exempel på medicintekniska innovationer som är sprungen ur vårdens och patienters behov och som bygger på en nära samverkan mellan sjukvården, akademin och näringslivet.

Kuvösen, den konstgjorda njuren, pacemakern och ultraljudet är ytterligare några exempel på medicintekniska innovationer som har revolutionerat vården och livsvillkoren för patienter.

Medicinteknik är ett brett område och omfattar produkter och lösningar som skapar förutsättningar för att förebygga, diagnosticera, behandla och lindra de flesta sjukdomstillstånd.

– Det kan handla om allt från exempelvis plåster och nya biomaterial till att effektivisera vårdprocesser med hjälp av innovativ teknik. Begreppet rymmer även program- och mjukvaror som finns olika slags applikationer som hälsoappar, säger Erik Djäken, funktionsledare på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen, VGR.

Ett stenkast från Sahlgrenska universitetssjukhusets huvudentré har Innovationsplattformen sitt kontor. Det är tidig morgon och Erik Djäken och kollegan Maria Holmén har en dryg timme över innan nästa möte startar.

– Förra året fick vi in cirka 200 förfrågningar från olika externa parter som vill bidra med nya lösningar i vården och som vi behandlar inom ramen för våra processer. Vi stöttar i utvecklingsfrågor kring regelverk och medicintekniska innovationsprocesser och lotsar även företag vidare till rätt instans. Vi är en slags sambandscentral som försöker matcha företag och innovativa aktörer med de behov som finns i vården. Vi stöttar även med logistik, administration, koordination och frågor kring avtal regulatoriska krav.

Samtidigt som vårdbehovet växer utvecklas nya medicintekniska lösningar som ger möjligheter till en effektivare vård och omsorg.

Beräkningar från Sveriges kommuner och landsting, SKR, visar att det kommer att behövas cirka 500 000 nya medarbetare de närmaste tio åren för att klara de behov och utmaningar som finns. De demografiska utmaningarna är stora och välfärdsbehoven växer; utvecklingen tvingar vården att ställa om sina arbetssätt och skapa effektivare flöden och processer. Förändringstrycket på vården är stort och medicinteknik kommer därför att vara central för de framtida lösningarna.

– Vi har flera verksamheter som är väldigt intresserade av att testa nya digitala lösningar för att förenkla rutiner och processer. Jag skulle vilja påstå att det finns en stor vilja i vården att arbeta med förbättringar och framtidens lösningar. Mitt arbete handlar mycket om att skapa relationer med både hälso-och sjukvård och företag. Jag fungerar som en slags länk för att få dem att gå hand i hand, säger Erik Djäken.

Sårförband från skogen

Erik har en bakgrund som civilingenjör och Maria har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin. I dag är de kollegor på Innovationsplattformen och arbetar med att stärka innovationskulturen inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Målet är att utveckla en miljö där medarbetare och verksamheter känner sig inspirerade att bidra med innovativa idéer som på sikt kan förverkligas och skapa värde, dels i vården, dels för patienter.

I Västra Götalandsregionen finns en innovationsfond på 20 miljoner kronor för att tillvarata verksamheters och medarbetares idéer. Syftet är att skapa möjligheter att utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

– Vårt uppdrag är också att öka samverkan och skapa värdefulla kontaktytor mellan hälso- och sjukvården, näringslivet och akademin. Det handlar i grunden om att fånga upp behov som finns i vården, men också att ha en kunskap och förståelse för näringslivets och akademins drivkrafter.

Innovationsplattformen är delaktiga i olika samverkansprojekt och det finns flera goda exempel där den hjälpt till att skapa värdefulla möten och sedan ansvarat för projektkoordinering och resursplanering. Ett av samverkansprojekten handlar om utveckling av framtidens sårförband som är baserade på miljövänlig skogsråvara (nanocellulosa) och som lämpar sig för 3D-printing. Målgruppen är i första hand patienter som är behandlade för brännskador på svåråtkomliga ställen på kroppen: armhåla, näsa, hals.

– Projektet startade med att en forskare, Paul Gatenholm, professor i biopolymerteknologi på Chalmers, sökte en klinisk förankring för att hans forskningsresultat skulle komma till nytta. Vi hjälpte till att skapa ett möte på plastikkirurgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset där Paul Gatenholm fick presentera sin forskning. Det blev startskottet på projektet OnSkin som nu arbetar med att utveckla 3D-bioprinting av förnyelsebara biomaterial.

I dag är vårdrelaterade infektioner ett stort bekymmer och slukar stora resurser. Det finns därför ett omfattande behov av förbättrad behandling och smartare förband för att minska infektionsrisken och påskynda läkning av svåra sår.

En del av Innovationsplattformens uppdrag i projekt var att göra en behovsstudie där vi med hjälp av observationer och djupintervjuer med vårdpersonal och patienter på ett flertal orter i Sverige kunde identifiera vilka viktiga egenskaper som förbandet skulle ha. Projektet är avslutas i början av 2019 och en fortsättning kräver ytterligare tester och produktionsanpassningar. Därefter måste ett företag ta produkten vidare ut på marknaden.

– Vårt fokus på Innovationsplattformen kommer fortsatt att vara att stötta vården med att täppa till de luckor som finns i diagnostisering och behandling av kroniska sår. Luckor som vi fick chansen att identifiera genom projektets behovskartläggning säger Erik Djäken.

Från forskning till innovation

Ett annat exempel på medicintekniska innovationer är en ny metodik som vill förbättra och skräddarsy cancerdiagnostiken samt minska ledtiderna och kostnaderna för utveckling av cancerläkemedel. Metoden är utvecklad av två forskare vid Sahlgrenska Cancer Center och Sahlgrenska akademin och ska nu utvärderas i kliniska tester och industriell tillämpning. Satsningen finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen och leds av RISE tillsammans med universitet, biotechföretag och sjukvård.

– Vi ansvarar för projektkoordinering och resursplanering. Syftet är att man med hjälp av bioprinting ska kunna använda cellstrukturer för diagnostik, läkemedelsutveckling och cancerbehandling. Ett annat syfte är att kunna minska antalet djurstudier. De bioprintade modellerna strävar efter att efterlikna mänskliga strukturer och det innebär att djur inte nödvändigtvis kommer att behöva användas i framtida forskningsprojekt, säger Maria Holmén.

Under de kommande två åren ska den nya teknologin implementeras i större skala, både som testmetod inom läkemedelsindustrin och som ett diagnostiskt verktyg inom cancersjukvården.

Ett tredje exempel på innovationsdrivet projekt är Smittfri vård (Clean Care) som vill förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.

Tillsammans med aktörer från näringslivet ska avdelningen för ortopedi och kliniska mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset genomföra en klinisk studie.

– Målet är att optimera luftkvaliteten i operationsrummet, men också att etablera en systematisk kvalitetskontroll och uppföljning av patienter, säger Maria Holmén.

Det mest stimulerande med att arbeta på Innovationsplattformen är den ständiga dialogen med vårdens medarbetare och med innovativa aktörer, menar Erik Djäken.

– Vi ägnar mycket tid åt att försöka förstå grundbehoven och att genomföra systematiska kartläggningar så att rätt företag kan matchas med rätt behov i vården. Det handlar om att lyssna uppmärksamt, att förstå vårdens komplexitet och att det finns prioriteringar att ta hänsyn till. När allt klaffar och vi lyckas skapa goda möten och bidra till att värdefulla projekt kan utveckla och förbättra vården, då känns mitt arbete som mest meningsfullt.

Erik Djäken och Maria Holmén

Erik Djäken och Maria Holmén, Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen, VGR.

Senast publicerad: