Ordförklaringar:

Internationellt forskarnätverk stärker klinisk forskning

Louise Ziegler, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus, är en av två svenska forskare som deltar i det internationella nätverket ”Network for Research in Vascular Ageing”. Efter disputationen i mars ser hon nu fram emot att driva projekt inom inflammationsforskning samt utveckla nära samarbeten med internationella kollegor.

Egentligen var det tänkt att hon skulle fortsätta forska direkt efter disputationen, men planerna fick snabbt ändras när covid-pandemin slog till med full kraft.

– Det kom så snabbt. Jag upplevde att det sjukhus jag lämnade innan disputationen var ett annat än det jag kom tillbaka till. Sjukhuset anpassades snabbt till ett epidemisjukhus. Till en början var situationen närmast chockartad, men vi lärde oss mycket under våren, kunskap som vi haft stor nytta av under hösten och epidemins andra våg.

En av två svenska representanter

Louise Ziegler är biträdande överläkare och chef för ST-läkare (blivande specialister under utbildning) vid verksamhetsområde internmedicin och infektion på Danderyds sjukhus. Strax före disputationen i mars tackade hon ja till att bli en av Sveriges två representanter i det internationella forskarnätverket Network for Research in Vascular Ageing (VascAgeNet). Nätverket har som ambition att driva vetenskapliga frågor inom området vaskulärt åldrande och bakomliggande mekanismer, samt att hitta nya tekniska lösningar och behandlingsstrategier.

– Att tillsammans med andra kollegor runt om i världen kunna delta i seminarier, diskutera relevanta forskningsfrågor och ta del av hur andra tänker ser jag som både värdefullt och viktigt.

VascAgeNet är ett projekt som finansieras av EU. Det första mötet hölls i Bryssel i november 2019. Drygt 160 företrädesvis unga forskare från ett 30-tal länder deltog. Det andra mötet hölls i Paris i februari 2020.

– Jag har hittills inte kunnat delta fysiskt, eftersom jag varit upptagen med min avhandling, men ser mycket fram emot att träffas när det blir möjligt.

VascAgeNet består av fem olika arbetsgrupper. Louise ingår i arbetsgruppen som handlar om big data och forskningsstudier.

– Det passar min bakgrund och mitt forskningsintresse. Gruppen arbetar med att effektivisera insamlingen av forskningsdata, både inom och mellan länderna, samt hur vi kan dela med oss av våra data, skapa större register och samköra data. I bästa fall kommer jag även att hinna engagera mig i gruppen som handlar om disseminering av kunskap i samhället och utbildning. Det handlar om att sprida kunskap och kommunicera vad vi gör till en bredare grupp.

Inflammationsforskning

Louise Ziegler disputerade vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus.

– Jag tittade på inflammation som orsak till ateroskleros. Inflammation är som bekant en omfattande och komplex process. Jag tittade på interleukin 6 (IL-6) och en av många signaleringsvägar som kan ge oss mer kunskap om vad som driver inflammation, och om signaleringsvägen är förknippad med en ökad risk för hjärt-kärlhändelser, som svår kärlkramp, hjärt- och hjärninfarkt.

I Sverige kan vi följa en individ från födelsen till döden, vilket är unikt. Många länder sneglar avundsjukt på Sverige.

– Vi har unika nationella register, många med nära 100 procents täckning. De går att samköra mot varandra och mot andra register inom exempelvis socialtjänst och kommunal omsorg.

Tre av Louise artiklar i hennes avhandling är baserade på register.

– Det är både resurs- och kostnadseffektivt. Jag behöver inte träffa patienterna för uppföljning utan kan följa dem via register. Det sparar både min och patienternas tid.

I sin avhandling fann hon stöd för att det finns en relation mellan IL-6 och aterosklerosrelaterade sjukdomar.

– Det är en specifik inflammationsväg som kallas IL-6 transsignalering som vi är specifikt intresserade av och som vi tror bidrar till sjukdomsuppkomst. Varför vissa får en ökad signalering, det vet vi inte idag.

Mer forskning behövs, konstaterar Louise Ziegler; stämmer resultaten skulle kunskapen bland annat kunna ligga till grund för utveckling av framtida biomarkörer. Syftet är att kunna förutsäga en ökad risk för hjärtkärl-händelser hos individer utan tidigare känd hjärtkärlsjukdom.

Louise har även upptäckt att patienter med svår covid-infektion har höga nivåer av IL6. Analyser av ett 40-tal patienter som vårdats inom slutenvården visar liksom andra studier att IL-6 är förhöjd.

– Jag skulle vilja se om det finns någon koppling mellan IL-6 transsignalering och covid, och om det går att utveckla biomarkörer och nya strategier för behandling. Vi behöver dock fler patienter och ett större material för att kunna dra några slutsatser. Det är inte helt enkelt, många har startat olika forskningsstudier och det råder en stor konkurrens när det gäller rekryteringen av covidpatienter.

Bygga ett kärlcentrum

Det är inte helt enkelt att som nydisputerad hitta en fortsatt väg inom forskning, menar Louise Ziegler.

– Som doktorand är man omhuldad och har vägen utstakad fram till disputationen. Därefter är det mer ovisst och osäkert. Som nydisputerad har jag inte tillräckligt med resurser för att bygga upp egna projekt, jag behöver ingå i en större grupp och även hitta finansiering.

Under 2021 har hon fått lokala forskningsmedel för att kunna vara forskningsledig under några veckor. Får hon drömma fritt skulle hon gärna vilja kombinera arbetet på kliniken med forskning och tillsammans med erfarna kollegor bygga upp ett kärlcentrum.

– Flera av de stora sjukdomarna som stroke och hjärtinfarkt är i grunden kärlsjukdomar. Hit hör även benartärsjukdom som kallas fönstertittarsjukan och som beror på åderförkalkning i benen. Blodkärlen blir då trängre, vilket leder till en krampliknande smärta, ofta i vaderna. Det gör att man behöver stanna till och vila. Sjukdomen är inte så uppmärksammad, trots att det är en folksjukdom. Jag skulle gärna vilja se ett kliniskt kunskapscentrum där vi samlar all kunskap om kärlsjukdomar och drar nytta av forskning från flera olika fält, säger Louise.

Vilka är dina förhoppningar på VascAgeNet?

– Nätverket är jätteviktigt. Det är väldigt svårt att vara forskare på egen hand. Idéer ska man inte hålla för sig själv, de ska spridas och förhoppningsvis befrukta andras idéer. Då uppstår nya tankar som kan leda kunskapen och utvecklingen vidare.

Louise skulle även vilja se att det satsas mer på preventiva insatser och åtgärder.

– Jag skulle gärna vilja se att EU för en mer övergripande hälso-sjukvårdspolitik där medlemsländerna arbetar tillsammans för en sundare livsstil och förebyggande sjukvård. För det är verkligen ett eftersatt område.

Louise Ziegler, specialist i internmedicin på Danderyds sjukhus

Louise Ziegler, specialist i internmedicin på Danderyds sjukhus

Om Louise Ziegler

Ålder: 42

Arbetar: Specialist i internmedicin på Danderyds sjukhus

Drivs av: Lust och nyfikenhet

Roas av: Mitt arbete

Oroas av: Stigmatiseringen och utfrysning av personer/lärare som anses föra fram avvikande/obehagliga åsikter. Det fria intellektuella samtalet behövs!

Vetenskapligt genombrott jag skulle vilja se: Vi behöver mer forskning på antibiotikaresistens och hitta flera antimikrobiella mekanismer för att ha tillgång till effektiv behandling mot infektioner även i framtiden.

Om jag vore forskningsminister skulle jag:

  • Istället för att öka antalet universitet satsa på kvalitet och fördjupning på de som finns.
  • Motverka nepotism vid tillsättning av universitetstjänster.
  • Se över fördelning av forskningsmedel så att även juniora forskare/mindre grupper med bra och genomförbara idéer har chans till medel.

Senast publicerad: