Ordförklaringar:

Rapport belyser förutsättningarna för kliniska studier inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd) bedriver sedan 2019 en strategisk samverkan som långsiktigt syftar till att främja förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet i cancervården och därmed öka inklusionen av patienter i kliniska studier. Resultat från arbetet inom samverkan är sammanställt i rapporten ”Hinder och incitament för kliniska studier inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen”.

Incitament och hinder för att bedriva kliniska studier

Under 2019 genomfördes en enkätundersökning inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen med syftet att kartlägga verksamhetsledningens, forskarnas och professionernas syn på hinder och incitament för att bedriva kliniska studier. Enkäten blev sedan underlag för en efterföljande workshop, med temat ”Hur kan vi öka inklusionen av patienter i kliniska studier?”

Av enkäten framgick att man i grunden har en positiv inställning till kliniska studier inom cancervården. Till exempel anger en överväldigande majoritet av de svarande att kliniska studier ökar kunskapen om nya vetenskapliga rön, förbättrar vårdkvalitén, bidrar till kompetensutveckling och ökar attraktionskraften för att behålla och rekrytera medarbetare. Dessa effekter rapporteras vara starkare för akademiska forskningsstudier jämfört med uppdragsstudier från industrin. Vidare visar undersökningen att båda typer av kliniska studier bidrar till en tidig tillgång till nya behandlingar och diagnostik.

Incitament för akademiska studier högre

Enkäten visade på en skillnad när det gäller incitament för att bedriva akademiska studier kontra uppdragsstudier från industrin, till fördel för akademiska studier. Det framkom även att stöd kring budget och avtal samt tillgång till forskningssjuksköterskor är viktiga förutsättningar för att kunna delta i uppdragsstudier från industrin.

Även hinder för att bedriva kliniska studier identifierades, berättar Matilda Almgren, forskningsutvecklare på Forum Söder och ledare för samverkan.

- De hinder som identifierades för alla typer av kliniska studier var främst resursbrist vad gäller personal samt tidsbrist. Svaren visar också på vikten av stöd från ledningen för att skapa förutsättningar för deltagande i kliniska studier, säger Matilda Almgren.

Diskussion från olika perspektiv på workshop

I den efterföljande workshopen diskuterades kliniska studier utifrån olika perspektiv som till exempel forskningskultur, kompetensutveckling, meritering, hinder och behov av stöd. Även diskussionerna visade att ledningens stöd och syn på kliniska studier och dess värde är av största vikt då den genomsyrar verksamheten. Vidare lyftes att det är skillnad i forskningskulturen vid små och stora sjukhus. Deltagarna vid workshopen ansåg att forskningen erbjuder möjligheter till kunskapsinhämtning, kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Bland hindren för kliniska studier nämndes, utöver bristen på resurser och tid, en brist på samarbete över vårdgivargränser samt avsaknad av en gemensam struktur för forskningen. Vidare identifierades olika behov av stöd för att möjliggöra att mer forskning kan bedrivas inom cancervården och därmed att fler patienter kan få möjligheten att erbjudas deltagande i kliniska studier.

Förutsättningarna för kliniska studier klarlagda

Björn Ohlsson, medicinsk chef på RCC Syd, är mycket nöjd med resultatet av enkäten och workshopen.
– Nu har vi fått fakta i målet när det gäller förutsättningarna för klinisk forskning inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen. Det identifierades tydliga styrkor och svagheter och vikten av att det finns en bra forskningskultur på kliniken, där man ser klinisk forskning som viktig och en del av klinikens uppdrag. Workshopen visade också hur viktiga forskningssjuksköterskorna är. De har en nyckelroll för att forskning ska kunna bedrivas och behöver stöd, vidareutbildning samt möjlighet att skapa nätverk. Något vi nu också beskrivit i vår handlingsplan för cancervården, säger Björn Ohlsson.

Gemensam handlingsplan

Baserat på resultaten av enkätundersökningen och workshopen har Kliniska Studier Sverige – Forum Söder och RCC Syd utvecklat en handlingsplan för att adressera framkomna behov och förbättra förutsättningarna för kliniska studier i cancervården.

Från handlingsplanen har aktiviteter riktade till verksamhetschefer prioriterats då deras roll är central för möjligheterna att bedriva kliniska studier. Den certifierade kursen ”Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer”, som tidigare tagits fram av Kliniska Studier Sverige och Läkemedelsverket, har genom samverkan kunnat erbjudas till verksamhetschefer i södra sjukvårdsregionen. Samverkan har också bidragit till att utbildningen nu blivit obligatorisk för verksamhetschefer med Universitetssjukvårdsenheter i Region Skåne och skrivits in i de regionala reglerna för ALF. Utbildningen kompletterades meden workshop där forskningskultur och verksamhetschefens roll för att stimulera forskning diskuterades. Verksamhetscheferna fick även information om vilket stöd kring kliniska studier som finns att tillgå.

Utöver GCP-utbildningen, där flera av målen i handlingsplanen adresserats, erbjuds nu lunchträffar för forskningspersonal i hela södra sjukvårdsregionen. Ett arbete pågår också för att synliggöra det forskningsstöd som finns tillgängligt inom Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Samverkan mellan verksamheterna har också skrivits in i cancerplanen för Södra Sjukvårdsregionen som viktig för att stimulera och utveckla den kliniska forskningen inom cancervården.

Läs rapporten i sin helhet

Rapporten ”Hinder och incitament för kliniska studier inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen” Pdf, 755 kB.

Senast publicerad: