Ordförklaringar:

Utredning kartlägger omfattningen och behovet av stöd för klinisk forskning inom svensk tandvård

Som en del i Kliniska Studier Sveriges uppdrag att främja klinisk forskning inom hälso- och sjukvården har en utredning genomförts för att kartlägga förutsättningarna för klinisk forskning och belysa behoven av stöd vid klinisk forskning inom tandvården (odontologi) i Sverige.

Omfattande forskning inom odontologi

Utredningen visar att det idag bedrivs en förhållandevis omfattande forskning inom odontologin. Under åren 2017-2021 publicerades drygt 1750 artiklar inom området och under samma period disputerade 130 personer. Under 2021 pågick cirka 270 kliniska forskningsprojekt.

Som en del i utredningen genomfördes en intervjuundersökning med 13 personer i ledande ställning inom landets folktandvårdsorganisationer samt vid de odontologiska lärosätena där tandläkarutbildning bedrivs. Av intervjuerna framkom att det finns ett stort behov av att främja den kliniska forskningen på alla områden inom odontologi. Det behövs en samsyn och en vetskap om att det krävs såväl finansiering som organisation och resurser för att skapa och utveckla strukturer och nätverk som gynnar den kliniska forskningen.

Finansieringsmodell hinder för klinisk forskning

Ett av de största hinder för klinisk forskning, som framkom vid intervjuerna, var tandvårdens finansieringsmodell. Tandvården finansieras övervägande med patientintäkter och dessutom agerar vandvårdsorganisationerna på en konkurrensutsatt marknad. Detta innebär ett hinder för att satsa resurser på forskning då dessa resurser behövs för att alstra patientintäkter. Ett annat viktigt hinder är bristen på personal, framför allt de med akademisk meritering.

Flera respondenter lyfte vikten av att det finns en forskningsfrämjande kultur i tandvården, såväl i styrning som ledning. Intervjuerna visade också på faktorer som gynnar ett bra forskningsklimat inom odontologin. Dock verkar det finnas en ökad förståelse för tandvårdens varierande förutsättningar bland politiker, anslagsgivare och andra beslutsfattare på olika nivåer, något som anses positivt. Detta tillsammans med att många medarbetare inom tandvård är positiva till forskning kan gynna byggandet av en forskningsfrämjande kultur inom tandvården.

I jämförelse med Hälso- och sjukvårdslagen, som reglerar detta område, så saknas det i tandvårdslagen, som reglerar tandvården i Sverige, föreskrifter om att regionerna ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete.

Kliniska Studier Sveriges arbete framåt

De flesta av de hinder som framkom under intervjuerna ligger utanför Kliniska Studier Sveriges mandat att hantera. Dialog och kännedom om dessa hinder är dock av yttersta vikt för att identifiera och arbeta mot lösningar av dessa hinder. Noderna inom Kliniska Studier Sverige skulle ändå kunna bidra med flera aktiviteter för att gynna den kliniska forskningen inom odontologin, exempelvis:

  • Utveckla och möjliggöra nätverk för att stödja klinisk forskning inom tandvård.
  • Att sprida och informera om det stöd som noderna kan bidra med vid klinisk forskning.
  • Utbildningsinsatser för att höja kompetensen kring de lagar och riktlinjer som gäller för klinisk forskning samt att höja kvaliteten på exempelvis ansökningar.
  • Att utveckla strukturerade samverkansformer mellan noderna och tandvårdens olika aktörer.

Utifrån utredningen kommer Kliniska Studier Sverige nu att utvärdera vilka aktiviteter som är rimliga att genomföra.

Om utredningen

Syftet med utredningen Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll var att kartlägga nuläget och identifiera vilket stöd som forskare behöver för att bedriva klinisk forskning inom odontologi samt på vilket sätt Kliniska Studier Sverige skulle kunna bidra till detta.

Målet var att ge förslag på framtida projekt för att främja den odontologisk kliniska forskningen i Sverige.

Utredningen har sammanfattats i rapporten Utredning: Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll. Pdf, 513 kB.

Senast publicerad: