Ordförklaringar:

ATMP-verksamhet i Mellansverige

Läkemedel för avancerad terapi, ATMP (från eng. Advanced Therapy Medicinal Products) är en egen klass biologiska läkemedel som baseras på celler, gener eller vävnader. De delas in i cell- respektive genterapier, vävnadstekniska produkter samt kombinationsläkemedel.

ATMP-centrum

ATMP-centrum har etablerats vid flera av universitetssjukhusen och fungerar som regionala kunskapscentrum och kontaktpunkt för implementering och utveckling av läkemedel för avancerad terapi. Dessa nya läkemedel ökar i antal och behandling med både godkända ATMP och behandling inom kliniska läkemedelsprövningar sker vid Sveriges universitetssjukhus.

Centrumen vid de olika universitetssjukhusen kan se lite olika ut och omfatta olika typer av verksamhet, men stödjer sig mot samma modell som togs fram inom regeringens Samverkansgrupp för Hälsa och life science och återges som förslag två i deras slutrapport.
Färdplan för precisionsmedicin Länk till annan webbplats..

Samtliga ATMP-centra samlas även i ett nationellt nätverk i syfte att dela erfarenheter samt utveckla egen och andras kompetens och lärande genom att utreda och delta i framtida utbildningsinsatser. Utveckling av kurser och annat utbildningsmaterial med olika målgrupper är också en viktig del av centrumens arbete. Nätverket fungerar som ett samlande forum där behov och frågeställningar hanteras.

ATMP-centrum Uppsala

Hemsida: www.akademiska.se/atmp Länk till annan webbplats.

Kontakt: ATMP@akademiska.se

ATMP-verksamhet i Örebro

Kontakt: ATMP-centrum@regionorebrolan.se

Nationella nätverket för ATMP-centrum

Hemsida: ATMP - Hospital ATMP centers (atmpsweden.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om ATMP på Läkemedelsverkets hemsida:

Läkemedel för avancerad terapi | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: